نویسنده = حمیدرضا نجاتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر تنش‌های برجا بر رفتار مکانیکی تاندون‌ها در مغارهای زیرزمینی

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-28

محسن صالحی؛ حمیدرضا نجاتی؛ کامران گشتاسبی


2. ارائه مدل تجربی جدید برای تخمین مدول دگرشکل پذیری توده سنگ (مطالعه موردی: سد خرسان 2)

دوره 10، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 43-53

سمیه کریم دوست؛ حمید مهرنهاد؛ حمیدرضا نجاتی


3. بررسی تأثیر زبری سطح ناپیوستگی بر مقاومت نمونه‌های سنگی درزه‌دار

دوره 9، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

ابوالفضل رضایی‌پور؛ حمیدرضا نجاتی؛ عبدالهادی قزوینیان؛ میر رئوف هادئی