کلیدواژه‌ها = زاویه اصطکاک داخلی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تاثیرآلودگی نفت گاز بر رفتار برشی خاک‌های درشت‌دانه

دوره 9، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-96

علی محمد رجبی؛ مهدی خداپرست؛ مسعود شکری


2. بررسی رابطه زاویه اصطکاک داخلی و شکل ذرات با استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی و عکس‌برداری از دانه‌ها

دوره 4، شماره 1 و 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 27-38

اکبر چشمی؛ نسیم خان محمدی؛ اسماعیل نصیری