کلیدواژه‌ها = خورندگی خاک
بررسی موردی اثر پارامترهای فیزیکی بر تغییرات مقاومت الکتریکی خاکهای ریزدانه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 65-74

عبداله سهرابی بیدار؛ ابراهیم اصغری کلجاهی؛ بهزاد امینی


بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری

دوره 8، شماره 3 و 4، اسفند 1394، صفحه 95-104

مجید تقی‌پور؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس


ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد

دوره 3، شماره 1 و 2، شهریور 1389، صفحه 31-40

اعظم قزی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا نیکودل