موضوعات = مکانیک سنگ
تاثیر تعداد سیکل های یخبندان-ذوب روی خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ لوشان و ملات سیمان

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 25-39

کوروش عبدالغنی زاده؛ مهدی حسینی؛ مرتضی ثقفی یزدی


مطالعه آزمایشگاهی و عددی تاثیر برنده Uشکل بر درزه های ناممتد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 69-87

وهاب ‌سرفرازی؛ شادمان محمدی بلبان آباد


مدلسازی هندسی درزه ها به روش شبکه شکستگیهای گسسته سه بعدی (مطالعه موردی ساختگاه سد لیرو)

دوره 11، شماره 3، آذر 1397، صفحه 29-46

فرزاد گهرویی باجگیرانی؛ عنایت الله امامی میبدی؛ حمید مهرنهاد