دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی استحکام و کاربری سنگ‌های مصنوعی ساخته شده با رزین‌ و مواد افزودنی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

اکبر جعفرآذری خزینه؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل


2. بررسی همگرایی مدلهای ساختار سرعت موج برشی حاصل از تحلیل منحنی بیضیواری امواج سطحی ارتعاشات محیطی 1

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

عبداله سهرابی بیدار؛ شهرام مقامی؛ احمد زارعان؛ ابراهیم اصغری کلجاهی


3. تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

شهرام قاسمی؛ ماشااله خامه چیان؛ محمدرضا نیکودل؛ احمد ذلولی


5. تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهداری تراز 2741 معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

سجاد چهره قانی؛ حسین آزاد سولا؛ حمید چاکری؛ آرش نوذری


6. اثر الیاف بازیافتی از تایر فرسوده بر مشخصات مقاومتی و تغییر شکل‌پذیری شاتکریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

بهزاد خوش؛ هادی عطاپور؛ محسن عباسپور


7. آنالیز قابلیت اعتماد سد خاکی با استفاده از یک روش ترکیبی جدید-مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

هادی فتاحی؛ معین شیرمحمدی؛ حسین قائدی


9. پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری ماسه سنگ های سازندکشف رود و شوریجه با استفاده از ویژگی های پتروگرافی و تخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

مرجان شاهین فر؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری


10. تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

شهرام قاسمی؛ محمدرضا نیکودل؛ امیر مازیار رئیس قاسمی؛ فهیمه یوسف وند


11. آنالیز نشت در پی و بدنه سد خاکی با استفاده از مدلسازی عددی-مطالعه موردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

هادی فتاحی؛ محسن شاهمنصوری؛ حسین قائدی


12. مدل‌سازی آزمایشگاهی ارتعاشات ناشی از برش سنگ‌های تزئینی کربناتی و گرانیتی با روش‌های آماری و هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

سجاد محمدی؛ محمد عطایی؛ رضا میکائیل


13. مدل‌سازی فیزیکی به منظور بررسی اثر زمان تأخیر بر روی سست‌شدگی ناشی از انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

محمد عطایی؛ حسین علی اکبری بیدختی


14. مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

مریم فتاحی بندپی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری؛ سید رضا موسوی حرمی؛ سجاد کاظم شیرودی