دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

Evaluation of the block punch index test for predicting the strength of sandstones

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1400

امین جمشیدی؛ داود فریدونی


تخمین خرج ‌ایمن به منظور کنترل لرزش زمین در انفجارات سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

عارف علیپور؛ مجتبی مختاریان اصل


بررسی تاثیر قطر، فاصله و زاویۀ ریزشمع ها در پایداری شیروانی‌ها تحت اثر تراوش پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

فرهاد پیرمحمدی علیشاه؛ مهدی محمد رضایی


توسعه‌ی مدل‌های تجربی جهت برآورد پارامترهای اپراتوری ماشین EPB در سنگ‌های آهکی مستحکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

حنان صمدی؛ جعفر حسن پور


ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ضایعات پلیمری موکت بر خواص ژئوتکنیکی خاک ماسه ای بندرانزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

عطا جعفری شالکوهی؛ پیام عشقی


تحلیل سقوط سنگ و ارزیابی خطر آن به روش تکاملی در دامنه‌های سنگی (مطالعه موردی: روستای اسفیدان، جنوب شرقی شهرستان بجنورد، خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

رسول یازرلو؛ طاهر زرگر هریجانی؛ امین جمشیدی؛ رضا مهدوی ایزدی


تحلیل پاسخ لرزه ای حوضه رسوبی قم با استفاده از روش اجزای طیفی در حوزه زمان و فرکانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

شهرام مقامی؛ عبداله سهرابی بیدار؛ نیلوفر باباآدم


تحلیل احتمالاتی پایداری یک سد با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت کارلو مبتنی بر روش‌ تعادل حدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

هادی فتاحی؛ فاطمه فاطمه جیریایی شراهی


تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

علی اختر پور؛ نرگس سلیمانیان؛ امین اکرامی فرد؛ امیرعباس ریاحی خو


بررسی وضعیت واکنش پذیری شیمیایی بتن برخی از سازه های آبی بزرگ کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

محمدرضا هاتف؛ مجتبی کمانی؛ اکبر قاضی فرد


بررسی ملاحظات طراحی سیستم قوس چتری با استفاده از داده‌های ابزاربندی و شبیه‌سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

رضا مهیاری؛ سعید مهدوی


مدل سازی عددی جریان آب زیرزمینی دشت علی آباد قم به منظور پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی و هدایت هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

علی عدالت؛ علی محمد رجبی؛ مهدی خداپرست