دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1397 
3. تأثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه

صفحه 37-47

مینا صنایعی کرمانی؛ محمدرضا نیکودل؛ علی ارومیه ای


7. بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن

صفحه 95-115

حدیثه منصوری؛ رسول اجل لوئیان؛ رامین الیاس زاده؛ علیرضا ندیمی