دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-142 
3. بررسی آزمایشگاهی دیوار گود پایدار شده با ترکیب میخ‌کوبی و مهارگذاری

صفحه 33-44

زهرا جلیل زاده؛ مسعود حاجی علیلوی بناب؛ هوشنگ کاتبی