دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-107 
4. روشی جدید برای تعیین آرایش ذرات خاک توسط پردازش تصویر دیجیتال

صفحه 47-55

سامان تبریزی زرین قبایی؛ رضاقلی اجلالی؛ میکاییل یوسف زاده فرد؛ سید جواد سید فتاحی