دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 146-1 
ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی

صفحه 87-102

سید زانیار سید موسوی؛ حسین توکلی؛ پرویز معارف‌وند؛ محمد رضائی