دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-122 
3. تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی

صفحه 29-42

شهرام قاسمی؛ محمدرضا نیکودل؛ امیر مازیار رئیس قاسمی؛ فهیمه یوسف وند


7. مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس

صفحه 85-95

مریم فتاحی بندپی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری؛ سید رضا موسوی حرمی؛ سجاد کاظم شیرودی