دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-92 

مقاله پژوهشی

1. بهسازی خاک‌های رسی جنوب غرب همدان با استفاده از آهک

صفحه 1-16

محمد حسین قبادی؛ یاسین عبدی‌لر؛ رضا بابازاده


4. مطالعة آزمایشگاهی تأثیر پیش ترک بر رفتار خزشی سنگ‌های‌ شکننده

صفحه 39-48

مرتضی احمدی؛ کامران گشتاسبی؛ بهروز دادرسی؛ حمیدرضا نجاتی


7. تأثیر شیرابه‌های محل دفن زباله همدان بر آب‌های زیرزمینی

صفحه 81-92

غلامرضا خانلری؛ علیرضا طالب بیدختی؛ علی‌اکبر مومنی؛ حاج رضا احمدی