دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-104 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رادیولاریت‌های چرتی جنوب شهر کرمانشاه

صفحه 1-16

سید داود محمدی؛ ناصر مهدی آبادی؛ بهمن ساعدی


2. تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها

صفحه 17-30

مهسا زهانی قائینی؛ ناصر حافظی مقدس؛ محمد غفوری


7. بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری

صفحه 95-104

مجید تقی‌پور؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ ناصر حافظی مقدس