نویسنده = سید داود محمدی
روش های اشباع سازی سنگ های انحلال پذیر (با تاکید بر سنگ های ژیپس-انیدریت)

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 97-111

سید داود محمدی؛ محمدرضا رحیمی؛ علیرضا طالب بیدختی


ارزیابی تزریق پذیری با هدف آب بندی به روش SPI در گنگلومرای پلیوسن (مطالعه موردی)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 19-35

سید داود محمدی؛ عبدالرضا نوریزدان


بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رادیولاریت‌های چرتی جنوب شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 3 و 4، اسفند 1394، صفحه 1-16

سید داود محمدی؛ ناصر مهدی آبادی؛ بهمن ساعدی


بررسی کارایی آهک زنده و شکفته جهت بهسازی خاک‌های جنگلی حاوی مواد آلی

دوره 5، شماره 3 و 4، اسفند 1391، صفحه 67-80

سید داود محمدی؛ محمدرضا نیکودل؛ اعظم گلستانی


بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها

دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 31-42

سید داود محمدی؛ محمدرضا نیکودل؛ حسن رحیمی