کلیدواژه‌ها = GSI
بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی‌مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل

دوره 8، شماره 3 و 4، اسفند 1394، صفحه 47-64

مهدی تلخابلو؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ میلاد معتمدی


بررسی ناپایداری شیب‌های سنگی بر اساس پارامتر‌های ژئومکانیکی در منطقه معدنی آلومینای جاجرم

دوره 2، شماره 3 و 4، اسفند 1388، صفحه 27-30

رسول دادخواه؛ رسول اجل لوئیان؛ زهرا حسین میرزایی