کلیدواژه‌ها = تونل
ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز

دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-17

علیرضا احمدی؛ مجید نیکخواه؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ اسماعیل عیدی وندی