کلیدواژه‌ها = مدلسازی عددی
تحلیل پاسخ لرزه ای حوضه رسوبی قم با استفاده از روش اجزای طیفی در حوزه زمان و فرکانس

دوره 15، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 71-88

شهرام مقامی؛ عبداله سهرابی بیدار؛ نیلوفر باباآدم


آنالیز نشت در پی و بدنه سد خاکی با استفاده از مدلسازی عددی-مطالعه موردی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 43-56

هادی فتاحی؛ محسن شاهمنصوری؛ حسین قائدی