دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی عملکرد تغییرشکل زمین در وقوع ترک‌های میدان نفتی آذر به کمک تکنیک تداخل‌سنجی راداری مبتنی بر پراکنش‌گرهای دائمی ‍‍‍‍‍(PS-InSAR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1401

سعیده خالصی مقدم؛ علی ارومیه ای؛ حمیدرضا زارعی؛ محمدرضا نیکودل


پایش پایداری ژئوتکنیکی معادن سنگ لاشه استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

محمد رضائی


اولویت‌بندی مناطق جهت کنترل فرسایش و تولید رسوب ناشی از زمین‌لغزش با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: حوضه آبخیز اوغان، استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

هادی موسوی خسروی؛ عاطفه پشگائی؛ علی ارومیه ای


ارزیابی ویژگی های سنگ شناسی و مکانیکی سازند ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

محمدرسول ستایشی راد؛ علی ارومیه ای؛ محمدرضا نیکودل


شبیه‌سازی زمین لرزه هفتم مه 2020 دماوند تهران با بزگای گشتاوری 5 به روش تابع تجربی گرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

نگار سودمند؛ محمدرضا قیطانچی؛ سهیلا بوذری


استفاده از روش‌های مختلف هوشمند در نرم‌افزار Orange برای تخمین مدول تغییر شکل‌پذیری توده‌سنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

هادی فتاحی؛ فاطمه فاطمه جیریایی شراهی


پیش بینی کلاس حساسیت رمبندگی خاک های لسی با بکارگیری روش رگرسیون لجستیک رتبه ای، شمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

مجتبی حیدری؛ صدیقه زال آقایی؛ محمدرضا نیکودل؛ اصغر سیف


بررسی اثرات بارگذاری حرارتی بر روی شمع زمین گرمایی در خاک های لایه‌بندی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1402

مسعود عامل سخی؛ فاطمه شش پری


تعیین ثابت الاستیک توده‌سنگ با استفاده از مدلسازی عددی ناپیوسته و صحت‌سنجی نتایج آن با روابط تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1402

مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ محمد دادرسی آبی‌بیگلو


پتانسیل توسعه کارست و مدل مفهومی کارست ساختگاه سد ابیورد با استفاده از مطالعات زمین شناسی ساختاری و ژئوتکنیک و روش سلسله مراتبی AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1402

حسین محمد زاده؛ وحید ناصری حصار؛ بهنام رحیمی


ویژگی‌های زمین‌شناسی مهندسی سنگ های ساختمانی کربناته جنوب غرب یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1402

طیبه میرجلیلی؛ ماشااله خامه چیان؛ محمد رضا نیکودل


پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین حفر تونل در سنگ‌آهک کرتاسه جنوب تهران به‌روش یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

آمنه دردشتی؛ رسول اجل لوئیان؛ جمال رستمی؛ جعفر حسن‌پور؛ علیرضا سلیمی