نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد سولا، حسین شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی به کمک مدل ترک چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]
 • آزاد سولا، حسین تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهداری تراز 2741 معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 61-74]

ا

 • اجل لوئیان، رسول ارائه معیاری جهت تعیین کمترین فاصله بین تونل‌های موازی توسط منحنی واکنش پایه (PRC) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]
 • احمدی، جمال ارزیابی تاثیر درصد ماسه‌های شکسته استاندارد بر روی ویژگی‌های بتن خودمتراکم [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 103-118]
 • احمدی، رضا بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی پاسخ اهداف مغناطیسی در روش مغناطیس ‏سنجی با استفاده از مدلسازی پیشروی دوبعدی و سه بعدی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 15-34]
 • ارومیه ای، علی بررسی استحکام و کاربری سنگ‌های مصنوعی ساخته شده با رزین‌ و مواد افزودنی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 1-14]
 • اسدی زاده، مصطفی تخمین حفاری ویژه انفجار در تونلهای کوچک مقطع با استفاده از ماشین بردار پشتیبان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم بررسی همگرایی مدلهای ساختار سرعت موج برشی حاصل از تحلیل منحنی بیضیواری امواج سطحی ارتعاشات محیطی 1 [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 15-27]
 • امیرکیایی، وحید ارزیابی دوام طولانی مدت سنگ‌های ساختمانی کربناته بعد از چرخه‌های ذوب و انجماد با استفاده از روش CART [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 67-81]
 • امینی، جمید رضا ارزیابی تاثیر درصد ماسه‌های شکسته استاندارد بر روی ویژگی‌های بتن خودمتراکم [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 103-118]

ب

 • بابایی، مهدی ارزیابی تاثیر درصد ماسه‌های شکسته استاندارد بر روی ویژگی‌های بتن خودمتراکم [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 103-118]
 • بحرینیان، سید محمدحسین تأثیر خاکستر بادی و آهک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه ای [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 85-95]
 • بهادر، حمید بررسی مقدار ضریب اصطکاک پسماند سطوح سنگی تحت تماس‌های کوچک و استاندارد و پیشنهاد کاربرد تریبومتر در اندازه‌گیری آن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • بیات، میثم پیش بینی مدول الاستیک دینامیکی خاک های دانه ای با استفاده از روش بررسی گروهی داده ها [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 97-109]
 • بیات، میثم تأثیر خاکستر بادی و آهک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه ای [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 85-95]
 • بیرانوند، بهرنگ یادداشت فنی: تحلیل استاتیکی و دینامیکی تنش-کرنش در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار آباکوس (مطالعه موردی: سد خاکی آزادی) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 83-95]

ت

 • تااو، مینگ ارزیابی رفتار سنگ های گرانیتی حفره دار در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 27-39]
 • توکلی، حسین ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]

ج

 • جعفرآذری خزینه، اکبر بررسی استحکام و کاربری سنگ‌های مصنوعی ساخته شده با رزین‌ و مواد افزودنی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 1-14]

چ

 • چاکری، حمید تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهداری تراز 2741 معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 61-74]
 • چشمی، اکبر استفاده از نخاله ساختمانی برای پایدارسازی دیواره گود عمیق [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • چهره قانی، سجاد شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی به کمک مدل ترک چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]
 • چهره قانی، سجاد تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهداری تراز 2741 معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 61-74]

ح

 • حسینی، محمد فاروق شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی به کمک مدل ترک چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]
 • حیدری، مجتبی ارزیابی شاخص‌های شکنندگی سنگ‌ها، برای تخمین مدول چقرمگی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 51-65]

خ

 • خادمی حمیدی، جعفر ارزیابی شاخص‌های شکنندگی سنگ‌ها، برای تخمین مدول چقرمگی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 51-65]
 • خامه چیان، ماشااله ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • خامه چیان، ماشااله بررسی تغییر شکل گرانشی عمیق دامنه در تاقدیس‌های سرتل و کوه‌سفید، شمال غرب دهدشت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 57-83]
 • خامه چیان، ماشااله تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 29-41]
 • خانلری، غلامرضا تحلیل الگوی شکست ماسه سنگ‌ها (مطالعه موردی: ماسه سنگ‌های استان مرکزی) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 61-86]
 • خداپرست، مهدی ارزیابی اثر شکل و موقعیت بارگذاری بر پایداری شیب مسلح شده با ژئوتکستایل با استفاده از مدل سازی سانتریفوژ [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]
 • خوش، بهزاد اثر الیاف بازیافتی از تایر فرسوده بر مشخصات مقاومتی و تغییر شکل‌پذیری شاتکریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 75-93]

ذ

 • ذلولی، احمد تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 29-41]

ر

 • رجبی، علی محمد ارزیابی اثر شکل و موقعیت بارگذاری بر پایداری شیب مسلح شده با ژئوتکستایل با استفاده از مدل سازی سانتریفوژ [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]
 • رحیمی، محمدرضا روش های اشباع سازی سنگ های انحلال پذیر (با تاکید بر سنگ های ژیپس-انیدریت) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 97-111]
 • رضائی، محمد ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]
 • رفیعی، بهروز تحلیل الگوی شکست ماسه سنگ‌ها (مطالعه موردی: ماسه سنگ‌های استان مرکزی) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 61-86]
 • رمضان نژاد، سید رمضان استفاده از نخاله ساختمانی برای پایدارسازی دیواره گود عمیق [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • رهنما، حسین بهبود عملکرد لایه های جاذب با میرایی افزایشی در مدل سازی عددی انتشار امواج سطحی به روش اجزا محدود [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 13-26]
 • روحانی، سید محمد تأثیر زئولیت بر مقاومت تراکمی، نفوذپذیری و مقاومت در برابر حملات یون کلر در بتن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 35-49]

ز

 • زارعان، احمد بررسی همگرایی مدلهای ساختار سرعت موج برشی حاصل از تحلیل منحنی بیضیواری امواج سطحی ارتعاشات محیطی 1 [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 15-27]
 • زین العبادی روزبهانی، مصطفی یادداشت فنی: تحلیل استاتیکی و دینامیکی تنش-کرنش در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار آباکوس (مطالعه موردی: سد خاکی آزادی) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 83-95]

س

 • سبزی، زهرا استفاده از نخاله ساختمانی برای پایدارسازی دیواره گود عمیق [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 47-59]
 • سرفرازی، وهاب تحلیل الگوی شکست ماسه سنگ‌ها (مطالعه موردی: ماسه سنگ‌های استان مرکزی) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 61-86]
 • سعادت، محسن پیش بینی مدول الاستیک دینامیکی خاک های دانه ای با استفاده از روش بررسی گروهی داده ها [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 97-109]
 • سعیدی رضوی، بهزاد ارزیابی تاثیر درصد ماسه‌های شکسته استاندارد بر روی ویژگی‌های بتن خودمتراکم [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 103-118]
 • سعیدی رضوی، بهزاد تأثیر زئولیت بر مقاومت تراکمی، نفوذپذیری و مقاومت در برابر حملات یون کلر در بتن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 35-49]
 • سهرابی بیدار، عبداله بررسی همگرایی مدلهای ساختار سرعت موج برشی حاصل از تحلیل منحنی بیضیواری امواج سطحی ارتعاشات محیطی 1 [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 15-27]
 • سید موسوی، سید زانیار ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]

ش

 • شریعتی زارچ، معصومه بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی پاسخ اهداف مغناطیسی در روش مغناطیس ‏سنجی با استفاده از مدلسازی پیشروی دوبعدی و سه بعدی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 15-34]
 • شریفی تشنیزی، ابراهیم ارزیابی شاخص‌های شکنندگی سنگ‌ها، برای تخمین مدول چقرمگی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 51-65]
 • شیرمحمدی، معین آنالیز قابلیت اعتماد سد خاکی با استفاده از یک روش ترکیبی جدید-مطالعه موردی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 95-110]
 • شیری، مجتبی تأثیر زئولیت بر مقاومت تراکمی، نفوذپذیری و مقاومت در برابر حملات یون کلر در بتن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 35-49]

ص

 • صدایی سولا، بهنام شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی به کمک مدل ترک چسبنده [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 41-56]

ط

 • طالب بیدختی، علیرضا روش های اشباع سازی سنگ های انحلال پذیر (با تاکید بر سنگ های ژیپس-انیدریت) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 97-111]
 • طاهری، شیما ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]

ع

 • عباسپور، محسن اثر الیاف بازیافتی از تایر فرسوده بر مشخصات مقاومتی و تغییر شکل‌پذیری شاتکریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 75-93]
 • عطاپور، هادی اثر الیاف بازیافتی از تایر فرسوده بر مشخصات مقاومتی و تغییر شکل‌پذیری شاتکریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 75-93]
 • علیپور، عارف تخمین حفاری ویژه انفجار در تونلهای کوچک مقطع با استفاده از ماشین بردار پشتیبان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]

ف

 • فتاحی، هادی آنالیز قابلیت اعتماد سد خاکی با استفاده از یک روش ترکیبی جدید-مطالعه موردی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 95-110]
 • فرامرزی، لهراسب ارزیابی دوام طولانی مدت سنگ‌های ساختمانی کربناته بعد از چرخه‌های ذوب و انجماد با استفاده از روش CART [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 67-81]

ق

 • قائدی، حسین آنالیز قابلیت اعتماد سد خاکی با استفاده از یک روش ترکیبی جدید-مطالعه موردی [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 95-110]
 • قاسمی، ابراهیم ارزیابی دوام طولانی مدت سنگ‌های ساختمانی کربناته بعد از چرخه‌های ذوب و انجماد با استفاده از روش CART [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 67-81]
 • قاسمی، شهرام تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 29-41]
 • قربانی، حسین ارائه معیاری جهت تعیین کمترین فاصله بین تونل‌های موازی توسط منحنی واکنش پایه (PRC) [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 1-11]

ک

 • کاظمی، پژمان ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • کراری، سید سجاد ارزیابی شاخص‌های شکنندگی سنگ‌ها، برای تخمین مدول چقرمگی [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 51-65]

گ

 • گیری، پریتوش ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]

م

 • مارتین کلارک، سایمون ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • محمدی، سید داود روش های اشباع سازی سنگ های انحلال پذیر (با تاکید بر سنگ های ژیپس-انیدریت) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 97-111]
 • مختاریان اصل، مجتبی تخمین حفاری ویژه انفجار در تونلهای کوچک مقطع با استفاده از ماشین بردار پشتیبان [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 1-13]
 • مظاهری، احمدرضا یادداشت فنی: تحلیل استاتیکی و دینامیکی تنش-کرنش در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار آباکوس (مطالعه موردی: سد خاکی آزادی) [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 83-95]
 • معارف‌وند، پرویز ارزیابی تغییرات سرعت موج برشی و چگالی خشک سنگ شیست تحت تأثیر هوازدگی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 87-102]
 • معین، بهزاد ارزیابی اثر شکل و موقعیت بارگذاری بر پایداری شیب مسلح شده با ژئوتکستایل با استفاده از مدل سازی سانتریفوژ [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 15-28]
 • مقامی، شهرام بررسی همگرایی مدلهای ساختار سرعت موج برشی حاصل از تحلیل منحنی بیضیواری امواج سطحی ارتعاشات محیطی 1 [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 15-27]
 • مهدی خانی، بهزاد تأثیر زئولیت بر مقاومت تراکمی، نفوذپذیری و مقاومت در برابر حملات یون کلر در بتن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 35-49]
 • مهری شال، سیداحمد بررسی مقدار ضریب اصطکاک پسماند سطوح سنگی تحت تماس‌های کوچک و استاندارد و پیشنهاد کاربرد تریبومتر در اندازه‌گیری آن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • مهری شال، سیداحمد محاسبة توزیع حجم بلوک های برجای توده سنگ دارای درزه های پایا با استفاده از ابر نقاط سه بعدی به دست آمده از روش های درزه نگاری دیجیتال [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 43-60]
 • مومنی، علی اکبر ارزیابی رفتار سنگ های گرانیتی حفره دار در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 27-39]
 • میراثی، سهراب بهبود عملکرد لایه های جاذب با میرایی افزایشی در مدل سازی عددی انتشار امواج سطحی به روش اجزا محدود [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 13-26]

ن

 • نوذری، آرش تحلیل پایداری و تعیین سیستم نگهداری تراز 2741 معدن زیرزمینی سرب و روی انگوران [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 61-74]
 • نوری، مهران تحلیل الگوی شکست ماسه سنگ‌ها (مطالعه موردی: ماسه سنگ‌های استان مرکزی) [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 61-86]
 • نیکودل، محمدرضا ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1399، صفحه 29-45]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی تغییر شکل گرانشی عمیق دامنه در تاقدیس‌های سرتل و کوه‌سفید، شمال غرب دهدشت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 57-83]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی استحکام و کاربری سنگ‌های مصنوعی ساخته شده با رزین‌ و مواد افزودنی مختلف [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 1-14]
 • نیکودل، محمدرضا تاثیر کانی‌شناسی و اندازه دانه‌ها بر آستانه‌های آسیب گرانیت و دیوریت [دوره 13، شماره 4، 1399، صفحه 29-41]
 • نیلفروشان، علی بررسی تغییر شکل گرانشی عمیق دامنه در تاقدیس‌های سرتل و کوه‌سفید، شمال غرب دهدشت [دوره 13، شماره 2، 1399، صفحه 57-83]

و

 • وجدی، محمد بررسی مقدار ضریب اصطکاک پسماند سطوح سنگی تحت تماس‌های کوچک و استاندارد و پیشنهاد کاربرد تریبومتر در اندازه‌گیری آن [دوره 13، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]