نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم پور، جلیل تخمین مقدار تغییر شکل در اطراف تونل و تأثیر نسبی پارامترهای ژئومکانیکی بر آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 61-70]
 • اجل لوئیان، رسول بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ‌های قطعه جنوبی قطار شهری اصفهان و تحلیل سیستم نگهدارنده با توجه به ناپایداری‌های ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 49-60]
 • احدی‌عالی، وحید تثبیت زمین لغزش‌های خاکی با فن‌آوری SLS [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 25-34]
 • احمدی، حسن بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 35-48]
 • احمدی، حسن استفاده از روش منشأیابی در تعیین سهم واحدهای سنگ‌شناسی حوضه پلدشت در تولید رسوب [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 63-74]
 • احمدی، مرتضی تخمین مقدار تغییر شکل در اطراف تونل و تأثیر نسبی پارامترهای ژئومکانیکی بر آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 61-70]
 • ارومیه­ای، علی بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-22]

پ

 • پیروان، حمیدرضا بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 35-48]

ت

 • تلخابلو، مهدی بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-22]

ج

 • جسمانی، مهراب بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک کویر میقان بمنظور اصلاح وتثبیت آن [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 23-34]
 • جمشیدی، مجید بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک کویر میقان بمنظور اصلاح وتثبیت آن [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 23-34]

ح

 • حافظی مقدس، ناصر بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-22]
 • حسن زاده نفوتی، محمد بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 35-48]
 • حسینی، مهدی طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی برای تعیین نفوذپذیری شعاعی سنگها همراه با تغییرات تنش مؤثر [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 71-82]
 • حکیم خانی، شاهرخ استفاده از روش منشأیابی در تعیین سهم واحدهای سنگ‌شناسی حوضه پلدشت در تولید رسوب [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 63-74]

خ

 • خالدی درویشان، عبدالواحد تأثیر برداشت شن و ماسه بر خصوصیات ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 75-86]
 • خامه چیان، ماشاالله ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 15-30]

د

 • دادخواه، رسول بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ‌های قطعه جنوبی قطار شهری اصفهان و تحلیل سیستم نگهدارنده با توجه به ناپایداری‌های ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 49-60]
 • داوودی، محمد هادی تثبیت زمین لغزش‌های خاکی با فن‌آوری SLS [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 25-34]
 • دسروس، ژاکوس طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی برای تعیین نفوذپذیری شعاعی سنگها همراه با تغییرات تنش مؤثر [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 71-82]

ر

 • رحیمی، حسن بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 31-42]

ش

 • شریعت جعفری، محسن بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش در جنوب غرب خلخال با استفاده از جداول توافقی و آزمون های آماری مربع کای [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 43-62]
 • شریعت جعفری، محسن ارزیابی ریسک ویژه زمین لغزش در بخشی از البرز جنوبی [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 1-14]
 • شفیعی فر، مهدی بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-22]

ص

 • صادقی، حسین بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 15-24]
 • صادقی، سید حمیدرضا تأثیر برداشت شن و ماسه بر خصوصیات ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 75-86]

ط

 • طاهری، داریوش ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 15-30]
 • طریق ازلی، صادق ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده‌ سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 1-14]
 • طلائی، رضا بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش در جنوب غرب خلخال با استفاده از جداول توافقی و آزمون های آماری مربع کای [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 43-62]

ع

 • عشقی پور، محمد بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 15-24]

غ

 • غفوری، محمد ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده‌ سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 1-14]
 • غفوری، محمد بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 15-24]
 • غلامی، لیلا تأثیر برداشت شن و ماسه بر خصوصیات ریخت‌سنجی رسوبات بستر رودخانه [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 75-86]
 • غیومیان، جعفر بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 35-48]
 • غیومیان، جعفر استفاده از روش منشأیابی در تعیین سهم واحدهای سنگ‌شناسی حوضه پلدشت در تولید رسوب [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 63-74]

ف

 • فهیمی فر، احمد مدلی تحلیلی برای پیش‌بینی تغییرمکان‌های خزشی سنگ اطراف تونل‌های دایره‌ای [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 35-44]
 • فیض نیا، سادات بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 35-48]

ق

 • قائم پناه، محمد صادق بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 15-24]
 • قزوینیان، عبدالهادی ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 15-30]

ل

 • لشکری پور، غلامرضا ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده‌ سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 1-14]
 • لشکری پور، غلامرضا بررسی استعداد ایجاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 15-24]

م

 • محمدی، اشکان مقایسه طبقه‌بندی نوع زمین در آیین‌نامه‌های ساختمانی ایران و اروپا و اثرات آن بر طیف‌های طراحی (مطالعه موردی شهر بم) [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 71-80]
 • محمدی، سید داود بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 31-42]
 • مختاری، داوود تحلیل زمین ساخت- رسوبی رسوبات پلیو- کواترنری مرتفع دامنه جنوبی میشوداغ در شمال باختری ایران [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 87-101]
 • مرشدی، امین حسین‌ پیشنهاد روشی برای تعیین محل حفاری‌های جدید، بر اساس کریجینگ شاخص؛ (مطالعه موردی سد سمیلان) [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 45-58]
 • معماریان، حسین بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک کویر میقان بمنظور اصلاح وتثبیت آن [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 23-34]
 • معماریان، حسین پیشنهاد روشی برای تعیین محل حفاری‌های جدید، بر اساس کریجینگ شاخص؛ (مطالعه موردی سد سمیلان) [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 45-58]
 • منشی­ زاده تهرانی، فرشاد مدلی تحلیلی برای پیش‌بینی تغییرمکان‌های خزشی سنگ اطراف تونل‌های دایره‌ای [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 35-44]

ن

 • نجفی، مهدی تحلیل قابلیت اعتماد پایداری سدهای باطله [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 59-70]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 1-22]
 • نیکودل، محمدرضا ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 15-30]
 • نیکودل، محمدرضا بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها [دوره 1، شماره 2، 1387، صفحه 31-42]

ه

 • هاشمی اصفهانیان، محمود بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ‌های قطعه جنوبی قطار شهری اصفهان و تحلیل سیستم نگهدارنده با توجه به ناپایداری‌های ساختاری [دوره 1، شماره 1، 1387، صفحه 49-60]
 • هاشمی طباطبائی، سعید مقایسه طبقه‌بندی نوع زمین در آیین‌نامه‌های ساختمانی ایران و اروپا و اثرات آن بر طیف‌های طراحی (مطالعه موردی شهر بم) [دوره 1، شماره 3 و 4، 1387، صفحه 71-80]

ی