نمایه نویسندگان

ا

 • اسفندیاری، موسی تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 27-42]
 • اسفندیاری، موسی پیش بینی دوام طولانی مدت ماسه سنگ‌های سازند قرمز بالایی در مقابل پدیده ذوب - انجماد و هوازدگی نمک با استفاده از مدل تابع تخریب [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 57-70]
 • اکبری، مجید اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 43-56]
 • امیدی، پرویز زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3 [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 71-84]
 • امین نژاد، موسی بررسی تغییرمکان‌های پی سد بتنی جیرفت با استفاده از اکستنسومتر‌های سد [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 95-102]
 • ایزدی­کیان، لیلی مطالعه عوامل زمین‌شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش‌های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 1-14]

ب

 • بابازاده، رضا پیش بینی دوام طولانی مدت ماسه سنگ‌های سازند قرمز بالایی در مقابل پدیده ذوب - انجماد و هوازدگی نمک با استفاده از مدل تابع تخریب [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 57-70]
 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل بلند سد سردشت با روش‌ همگرایی - همجواری و معیار شکست هوک – براون [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 83-92]
 • بهزادتبار، پریا مطالعه عوامل زمین‌شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش‌های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 1-14]

پ

 • پیرمرادیان، حکیمه تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل بلند سد سردشت با روش‌ همگرایی - همجواری و معیار شکست هوک – براون [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 83-92]

ج

 • جوان دولوئی، غلام زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3 [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 71-84]

چ

 • چشمی، اکبر طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 93-99]

ح

 • حافظی مقدس، ناصر بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 29-40]
 • حافظی مقدس، ناصر زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3 [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 71-84]
 • حسنوند، مائده بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 29-40]
 • حسینی، زهرا زلزله‌های القائی در ساختگاه سدهای کرخه و کارون3 [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 71-84]
 • حسینی، مهدی بررسی آزمایشگاهی رفتار خزش سه محوری بر روی استوانه توخالی جداره ضخیم سنگ نمک [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 71-82]
 • حق شناس، ابراهیم بررسی تأثیر حفره‌های زیرزمینی بر پاسخ سطح زمین به روش عددی و مقایسه آن با نتایج تجربی (مطالعه موردی تونل‌های متروی کرج) [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 85-94]
 • حیدری، مجتبی تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 27-42]

خ

 • خانلری، غلامرضا تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 27-42]
 • خبازی، امیر طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 93-99]
 • خدابخش، سعید مطالعه عوامل زمین‌شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش‌های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 1-14]

د

 • داورپناه، مرضیه تأثیر گسل خوردگی متفاوت راستالغز و معکوس بر نسبت حجمی و مقاومت تک‌محوری بلوک‌های سنگی موجود در پهنه‌ها‌ی گسله‌ی پورکان و نمرک در جنوب البرز مرکزی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 57-70]
 • دهبان ایوان استخری، مریم ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 1-14]
 • دهرآزما، بهناز بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 29-40]

ر

 • رحیمی، شکوفه بررسی آزمایشگاهی رفتار خزش سه محوری بر روی استوانه توخالی جداره ضخیم سنگ نمک [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 71-82]
 • رحیمی دیزجی، مرتضی تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل بلند سد سردشت با روش‌ همگرایی - همجواری و معیار شکست هوک – براون [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 83-92]
 • رفیعی، بهروز تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 27-42]

ز

 • زارع صفت، مجتبی ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 1-14]

س

 • سهرابی بیدار، عبداله بررسی تغییرمکان‌های پی سد بتنی جیرفت با استفاده از اکستنسومتر‌های سد [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 95-102]
 • سیّار، امیر ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 1-14]

ش

 • شعاعی، غلامرضا تعیین آستانه شدت-مدت بارندگی به‌منظور پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های کم‌عمق در حوضه آبریز رودخانه‌های تجن و نکارود (شرق مازندران) [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 15-28]
 • شهیدی، فرهاد تعیین آستانه شدت-مدت بارندگی به‌منظور پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های کم‌عمق در حوضه آبریز رودخانه‌های تجن و نکارود (شرق مازندران) [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 15-28]

ص

 • صادقی، شهریار تأثیر گسل خوردگی متفاوت راستالغز و معکوس بر نسبت حجمی و مقاومت تک‌محوری بلوک‌های سنگی موجود در پهنه‌ها‌ی گسله‌ی پورکان و نمرک در جنوب البرز مرکزی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 57-70]

ط

 • طایی سمیرمی، سعید تحلیل پایداری سیستم نگهداری تونل بلند سد سردشت با روش‌ همگرایی - همجواری و معیار شکست هوک – براون [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 83-92]

غ

 • غفوری، محمد ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 1-14]
 • غفوری، محمد طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 93-99]
 • غفوری، محمد تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 15-26]
 • غفوری، محمد اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 43-56]

ق

 • قبادی، محمد حسین مطالعه عوامل زمین‌شناسی موثر بر وقوع زمین لغزش‌های منطقه زمان آباد، جنوب شرق همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 1-14]
 • قبادی، محمد حسین پیش بینی دوام طولانی مدت ماسه سنگ‌های سازند قرمز بالایی در مقابل پدیده ذوب - انجماد و هوازدگی نمک با استفاده از مدل تابع تخریب [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 57-70]

ک

 • کاظمینی، محمدجواد بررسی تأثیر حفره‌های زیرزمینی بر پاسخ سطح زمین به روش عددی و مقایسه آن با نتایج تجربی (مطالعه موردی تونل‌های متروی کرج) [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 85-94]
 • کرمی، رامین بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 29-40]
 • کرمی ازندریانی، یونس طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چسبناکی خاک رسی به سطح فلز و بررسی تکرارپذیری نتایج آن [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 93-99]
 • کمالیان، محسن بررسی تأثیر حفره‌های زیرزمینی بر پاسخ سطح زمین به روش عددی و مقایسه آن با نتایج تجربی (مطالعه موردی تونل‌های متروی کرج) [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 85-94]

ل

 • لشکری پور، غلامرضا ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 1-14]
 • لشکری پور، غلامرضا تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 15-26]
 • لشکری پور، غلامرضا اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 43-56]

م

 • محرم‌زاده سرای، خلیل بررسی رفتار زمین‌شناسی مهندسی خاک‌های سطحی آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در محدوده پالایشگاه تبریز [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 41-56]
 • محمدی، سید داود بررسی رفتار زمین‌شناسی مهندسی خاک‌های سطحی آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در محدوده پالایشگاه تبریز [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 41-56]
 • محمدی واوسری، مصطفی تعیین آستانه شدت-مدت بارندگی به‌منظور پیش‌بینی زمین‌لغزش‌های کم‌عمق در حوضه آبریز رودخانه‌های تجن و نکارود (شرق مازندران) [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 15-28]

ن

 • نوربخش رزمی، زهره تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 15-26]
 • نوری، مهران تأثیر خواص بافتی بر ویژگی‌های مهندسی کنگلومراهای منطقه فامنین، شمال خاوری استان همدان [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 27-42]

ی

 • یاراحمدی بافقی، علیرضا اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی [دوره 7، شماره 3 و 4، 1393، صفحه 43-56]
 • یساقی، علی تأثیر گسل خوردگی متفاوت راستالغز و معکوس بر نسبت حجمی و مقاومت تک‌محوری بلوک‌های سنگی موجود در پهنه‌ها‌ی گسله‌ی پورکان و نمرک در جنوب البرز مرکزی [دوره 7، شماره 1 و 2، 1393، صفحه 57-70]