نمایه نویسندگان

آ

 • آذرافزا، محمد تحلیل پایداری دینامیکی دامنه‌های سنگی درزه‌دار تحت شرایط زمین‌لرزه (مطالعه موردی: محدوده فلر گاز فاز 7 مجتمع گاز پارس جنوبی- عسلویه) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 67-78]

ا

 • اردشیری لاجیمی، سعید تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 79-90]
 • اصغری کلجاهی، ابراهیم تحلیل پایداری دینامیکی دامنه‌های سنگی درزه‌دار تحت شرایط زمین‌لرزه (مطالعه موردی: محدوده فلر گاز فاز 7 مجتمع گاز پارس جنوبی- عسلویه) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 67-78]

ب

 • برزگری، قدرت مخاطرات حفاری مکانیزه تونل در بافت فرسوده شهری [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 31-46]

پ

 • پهلوان، بدیل ارزیابی مقاومت کششی با استفاده از نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی و مقایسه آن با مقاومت کششی برزیلی و مقاومت بار نقطه‌ای: مطالعه موردی (سازند آسماری) [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 65-80]

ت

 • تقی‌پور، مجید بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 95-104]
 • تلخابلو، مهدی بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی‌مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 47-64]

چ

 • چشمی، اکبر مقایسه ضریب تحکیم حاصل از آزمایش CPTu و آزمایش تحکیم یک بعدی [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 81-94]

ح

 • حافظی مقدس، ناصر تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 17-30]
 • حافظی مقدس، ناصر بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 95-104]

خ

 • خامه چیان، ماشااله بهسازی خاک‌های ماسه‌ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 1-12]
 • خانلری، غلامرضا معرفی شاخص جدید سنگدانه (AI) با استفاده از ویژگی‌های پتروگرافی و ژئومکانیکی (مطالعه موردی: سنگ آهک‌های استان همدان) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 51-66]
 • خانلری، غلامرضا بررسی الگوهای گسیختگی ماسه سنگ‌های، لا‌میناسیون‌دار سازند قرمز بالایی در آزمایش برزیلی و بار نقطه‌ای [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 99-106]
 • خطیبی، مهدی بررسی تاثیر گلیسرول بر مقاومت فشاری خاک و خاک سیمان [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 91-98]

ر

 • رئیسی استبرق، علی بررسی تاثیر گلیسرول بر مقاومت فشاری خاک و خاک سیمان [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 91-98]
 • روشن‌بخت، کریم بهسازی خاک‌های ماسه‌ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 1-12]

ز

 • زهانی قائینی، مهسا تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 17-30]

س

 • ساجدی، رضا حسن بهسازی خاک‌های ماسه‌ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 1-12]
 • ساعدی، بهمن بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رادیولاریت‌های چرتی جنوب شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 1-16]

ش

 • شریفی، جواد تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 79-90]
 • شعاعی، غلامرضا بررسی سازوکار وقوع زمین لغزش گردنه صائین (جاده نیر- سراب) با نگرشی بر هیدرولوژی و شرایط ریخت شناسی منطقه [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 13-33]
 • شهیدی، فرهاد بررسی سازوکار وقوع زمین لغزش گردنه صائین (جاده نیر- سراب) با نگرشی بر هیدرولوژی و شرایط ریخت شناسی منطقه [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 13-33]

ص

 • صادقی، عرفان ارزیابی مقاومت کششی با استفاده از نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی و مقایسه آن با مقاومت کششی برزیلی و مقاومت بار نقطه‌ای: مطالعه موردی (سازند آسماری) [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 65-80]

ط

 • طالب بیدختی، علیرضا اثر فرایند ذوب و انجماد بر روی شاخص دوام وارفتگی و مقاومت کششی برزیلی توف‌های سازند کرج [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 35-50]

ع

 • عبدی لر، یاسین بررسی الگوهای گسیختگی ماسه سنگ‌های، لا‌میناسیون‌دار سازند قرمز بالایی در آزمایش برزیلی و بار نقطه‌ای [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 99-106]
 • عثمان­پور، آوا معرفی شاخص جدید سنگدانه (AI) با استفاده از ویژگی‌های پتروگرافی و ژئومکانیکی (مطالعه موردی: سنگ آهک‌های استان همدان) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 51-66]
 • عزالدین، زهرا مقایسه ضریب تحکیم حاصل از آزمایش CPTu و آزمایش تحکیم یک بعدی [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 81-94]

غ

 • غفوری، محمد تعیین ظرفیت باربری و نشست بر روی یک ساختار سنگی درزه‌دار با استفاده از روش‌های عددی و تجربی [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 79-90]
 • غفوری، محمد تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 17-30]
 • غفوری، محمد بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 95-104]

ف

 • فاطمی عقدا، سید محمود بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی‌مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 47-64]

ق

 • قبادی، محمد حسین اثر فرایند ذوب و انجماد بر روی شاخص دوام وارفتگی و مقاومت کششی برزیلی توف‌های سازند کرج [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 35-50]

ل

 • لشکری پور، غلامرضا بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 95-104]

م

 • محمدی، سید داود بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رادیولاریت‌های چرتی جنوب شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 1-16]
 • محمدی واوسری، مصطفی بررسی سازوکار وقوع زمین لغزش گردنه صائین (جاده نیر- سراب) با نگرشی بر هیدرولوژی و شرایط ریخت شناسی منطقه [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 13-33]
 • مرادی هرسینی، کاظم مقایسه ضریب تحکیم حاصل از آزمایش CPTu و آزمایش تحکیم یک بعدی [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 81-94]
 • مشرفی­ فر، محمدرضا تحلیل پایداری دینامیکی دامنه‌های سنگی درزه‌دار تحت شرایط زمین‌لرزه (مطالعه موردی: محدوده فلر گاز فاز 7 مجتمع گاز پارس جنوبی- عسلویه) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 67-78]
 • معتمدی، میلاد بررسی تأثیر ویژگی‌های زمین‌شناسی‌مهندسی و ژئومکانیکی بر گام پیشروی مجاز تونل [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 47-64]
 • مهدی آبادی، ناصر بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی رادیولاریت‌های چرتی جنوب شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 1-16]

ن

 • ناصری، فاطمه معرفی شاخص جدید سنگدانه (AI) با استفاده از ویژگی‌های پتروگرافی و ژئومکانیکی (مطالعه موردی: سنگ آهک‌های استان همدان) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 51-66]
 • نیکودل، محمدرضا بهسازی خاک‌های ماسه‌ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 1-12]
 • نیکودل، محمدرضا اثر فرایند ذوب و انجماد بر روی شاخص دوام وارفتگی و مقاومت کششی برزیلی توف‌های سازند کرج [دوره 8، شماره 1 و 2، 1394، صفحه 35-50]
 • نیکودل، محمدرضا ارزیابی مقاومت کششی با استفاده از نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی و مقایسه آن با مقاومت کششی برزیلی و مقاومت بار نقطه‌ای: مطالعه موردی (سازند آسماری) [دوره 8، شماره 3 و 4، 1394، صفحه 65-80]