دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-138 

مقاله پژوهشی

Kinetics and Thermodynamic Study of the Pesticide Absorption in Contaminated Waters using Biotite Silicate in Boroujerd, Lorestan, Iran

صفحه 1-13

آرتیمس قاسمی دهنوی؛ سمیرا سبحانی فرد؛ رامین ساریخانی؛ حمید رضا شاملوئی


بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی کالیج، جنوب سنندج

صفحه 79-88

محمد حسین قبادی؛ آرام اردلان زاده؛ آوا عثمان پور؛ آزاد شاهرخی