دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-135 

مقاله پژوهشی

بررسی و پیش بینی سیگنال‏های ارتعاشی در فرآیند سنگ زنی

صفحه 23-32

رضا میکائیل؛ اکبر اسمعیل زاده؛ محمد عطایی