دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، شهریور 1401 

مقاله پژوهشی

تاثیر مکش بافتی بر پایداری گود در خاک غیر اشباع

صفحه 1-17

علی اختر پور؛ نرگس سلیمانیان؛ امین اکرامی فرد؛ امیرعباس ریاحی خو