دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-169 

مقاله پژوهشی

ارزیابی عددی روشهای تحکیم و بهسازی در تونل البرز

صفحه 1-17

علیرضا احمدی؛ مجید نیکخواه؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ اسماعیل عیدی وندی


بهبود خاصیت رمبندگی خاک دست نخورده با استفاده از مواد پلیمری

صفحه 127-139

سودابه جلالی؛ مسعود عامل سخی؛ مهدی مومنی رق آبادی؛ سید عظیم حسینی؛ رامین خواجوی