دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 1-82 

مقاله پژوهشی

بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران

صفحه 1-22

ناصر حافظی مقدس؛ محمدرضا نیکودل؛ مهدی تلخابلو؛ علی ارومیه­ای؛ مهدی شفیعی فر


بررسی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی مارن‌ها بر میزان رسوبدهی با استفاده از مدل فیزیکی باران‌ساز

صفحه 35-48

محمد حسن زاده نفوتی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ حمیدرضا پیروان؛ جعفر غیومیان