دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 و 2، شهریور 1390، صفحه 1-88 
بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی

صفحه 61-78

مرتضی اسماعیلی؛ مرتضی قارونی نیک؛ حامد حسین‌پور


بررسی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی نهشته‌های مارنی حوضه سرخه سمنان بر ایجاد اشکال مختلف فرسایش

صفحه 79-88

مجید پورکرمان؛ امیرحسین چرخابی؛ فرج الله فیاضی؛ حمیدرضا پیروان؛ علی‌اصغر هاشمی