دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 و 2، شهریور 1391، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

مطالعه خصوصیات زمین‌شناختی مهندسی گرانیت‌های بروجرد

صفحه 1-16

محمد حسین قبادی؛ محمدرضا رسولی­ فرح


بررسی پتانسیل لرزه‌خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو

صفحه 59-68

عبدالهادی قزوینیان؛ حمیدرضا نجاتی؛ وهاب سرفرازی؛ محمد حیاتی