دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1395، صفحه 1-102 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر زبری سطح ناپیوستگی بر مقاومت نمونه‌های سنگی درزه‌دار

صفحه 1-14

ابوالفضل رضایی‌پور؛ حمیدرضا نجاتی؛ عبدالهادی قزوینیان؛ میر رئوف هادئی