اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ضیا الدین شعاعی

زمین شناسی مهندسی هیات علمی پژوهشکده حفاظت آب و خاک

zshoaeigmail.com

سردبیر

ناصر حافظی مقدس

زمین شناسی مهندسی هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

nhafezium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا لشکری پور

استاد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

llashkaripourum.ac.ir

احمد فهیمی فر

مکانیک سنگ عضو هیات علمی دانشکده عمران، دانشگاه امیر کبیر

fahimaut.ac.ir

محمدحسین قبادی

زمین شناسی مهندسی هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

ghobadibasu.ac.ir

سید محمود فاطمی عقدا

زمین شناسی مهندسی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه خوارزمی

fatemikhu.ac.ir

ماشاالله خامه چیان

زمین شناسی مهندسی هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

khamechmmodares.ac.ir

ضیاءالدین شعاعی

زمین شناسی مهندسی هیات علمی پژوهشگاه اب و خاک

zshoaeigmail.com

ناصر حافظی مقدس

زمین شناسی مهندسی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی

nhafezium.ac.ir

اکبر چشمی

زمین شناسی مهندسی دانشیار گروه زمین شنسی دانشگاه تهران

a.cheshomiut.ac.ir

ویراستار

زهره نوربخش

زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

mailjiraeg.ir

اعضای هیات تحریریه

علی ارومیه ای

زمین شناسی مهندسی گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

uromeieaemodares.ac.ir
0000-0003-0545-4246

h-index: 12