داوران

داوران به ترتیب حروف الفبا:

نام

نام خانوادگی

گرایش تخصصی

ایمیل

حامد

آبده کیخا

 

hamed.a.keykha@gmail.com

محمد

آبدیده

زمین شناسی مهندسی مخازن هیدروکربونی

m.abdideh@yahoo.com

محمد

آذرافزا

مکانیک سنگ

m.azarafza.geotech@gmail.com

سید علیرضا

آشفته

مخاطرات زمین شناسی

ashofteh.alireza@yahoo.com

محمد رضا

آصف

 

asef@khu.ac.ir

محی الدین

احراری رودی

زمین شناسی مهندسی مخازن هیدروکربونی

ahrari.geologist@gmail.com

رضا

احمدی

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

rezahmadi@gmail.com

مرتضی

احمدی

مکانیک سنگ

moahmadi@modares.ac.ir

هادی

احمدی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

hadiahmadi@guilan.ac.ir

میثم

احمدی حسین آبادی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

meysamah71@gmail.com

ولی اله

احمدی خونسارکی

 

vali.geo1371@gmail.com

محمدرضا

ارجمند

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

mohammadreza.arjmand@yahoo.com

شبیر

ارشدنژاد

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی؛ مکانیک سنگ

s_arshadnejad@yahoo.com

علی

ارومیه ای

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

uromeiea@modares.ac.ir

امین

ازهری

مخاطرات زمین شناسی؛ مکانیک سنگ

aazhari@cc.iut.ac.ir

عطیه

اسحاقی

مخاطرات زمین شناسی

attieh.eshaghi@gmail.com

مصطفی

اسدی زاده

مکانیک سنگ

m.asadizadeh@hut.ac.ir

سیدعلی

اصغری پری

مکانیک سنگ

asgharipari@bkatu.ac.ir

ابراهیم

اصغری کلاجری

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی؛ مخاطرات زمین شناسی

e.asghari@tu.ac.ir

ابراهیم

اصغری کلجاهی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

e-asghari@tabrizu.ac.ir

شیوا

اعظمی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

shiva.azaami@gmail.com

ایمان

اقاملایی

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا؛ ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

imaneng189@gmail.com

مجید

اکبری

مکانیک سنگ؛ زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

maj_akb486@yahoo.com

مهرداد

امامی تبریزی

مکانیک سنگ

m.emami@sut.ac.ir

عنایت الله

امامی میبدی

مکانیک سنگ

en.emami@yazd.ac.ir

حکیمه

امانی پور

زمین شناسی مهندسی محیط زیست

h_amanipoor@yahoo.com

,علیرضا

امجدی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

aamjadi421@gmail.com

وحید

امیرکیایی

مکانیک سنگ

vahidamirkiyaee@gmail.com

مهرداد

امیری

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

a.mehrdad1372@yahoo.com

حاصل

امینی خوشالان

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی؛ مکانیک سنگ

h.amini.kh@gmail.com

ایمان

انتظام سلطانی

مخاطرات زمین شناسی

dr.entezam@gmail.com

لیلی

ایزدی کیان

 

lizadikian@gmail.com

رضا

بابازاده

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

babazadeh64@gmail.com

محمدرضا

باغبان گل پسند

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

r_gols@yahoo.com

محمد

بخشایش

مکانیک سنگ

keshavarzm@yahoo.com

حسن

بخشنده امینه

مکانیک سنگ؛ اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا؛ ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

hbakhshandeh@ut.ac.ir

شفیقه

برزگرزاده کنچوبه

زمین شناسی مهندسی محیط زیست

barzegar11111@gmail.com

قدرت

برزگری

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

gbarzegari@tabrizu.ac.ir

محمد

بشیرگنبدی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

bashir@tanaenergy.com

مجتبی

بهاءالدینی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی؛ مکانیک سنگ

m_bahaaddini@uk.ac.ir

معین

بهادری

مکانیک سنگ

moein.bahadori@gmail.com

میثم

بیات

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

bayat.m@pci.iaun.ac.ir

شاهرخ

پوربیرانوند

مخاطرات زمین شناسی

beyranvand@iiees.ac.ir

آذین

پوردادا

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

a.pourdada1992@gmail.com

فرهاد

پیرمحمدی علیشاه

مخاطرات زمین شناسی؛ مکانیک سنگ؛ ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

petrofarhad@iaushab.ac.ir

حامد

ترابی خداشهری

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

torabi.haamed@gmail.com

مهدی

ترابی کاوه

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

m.torabikaveh@yazd.ac.ir

عارف

جابری

مکانیک سنگ

arefjaberi@ymail.com

عطا

جعفری شالکوهی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی؛ زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

jafary@iaubanz.ac.ir

سید حسین

جلالی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

jalali57@yahoo.com

زهرا

جلیل زاده

زمین آمار

z.jalilzadeh@yahoo.com

امین

جمشیدی

مکانیک سنگ

jamshidi.am@lu.ac.ir

مرتضی

جوادی اصطهباناتی

مکانیک سنگ

mortezjavadi@gmail.com

غلام

جوان دلوئی

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

javandoloei@iiees.ac.ir

وحید

جودکی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

joudaki_vahid@yahoo.com

اکبر

چشمی

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا؛ ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

a.cheshomi@ut.ac.ir

سجاد

چهره قانی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

s.chehreghani@urmia.ac.ir

سینا

حاجتی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی؛ اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

sinahajati@gmail.com

ناصر

حافظی مقدس

مخاطرات زمین شناسی؛ زمین شناسی مهندسی محیط زیست

nhafezi1344@gmail.com

جعفر

حسن پور

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی؛ ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

jafar_hassanpour@yahoo.com

حسین

حسنی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

hhassani@aut.ac.ir

موسی

حضرتی آقچای

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی؛ مکانیک سنگ

mousahazrati@aut.ac.ir

مجتبی

حیدری

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

heidarim_enggeol@yahoo.com

حدیثه

خاکزاد سوچلمایی

زمین شناسی مهندسی مخازن هیدروکربونی

khakzad71@gmail.com

ماشااله

خامه چیان

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

khamechm1@yahoo.com

ریحانه

خلقی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

reyhaneh.kholghi@qiau.ac.ir

بهزاد

خوش

مکانیک سنگ

behzad.khosh@modares.ac.ir

محمد

دادرسی آبی‌بیگلو

مکانیک سنگ

m.dadrasi@aut.ac.ir

محمد

داربر

مکانیک سنگ

mohammad_darbor@yahoo.com

روزبه

دبیری

مخاطرات زمین شناسی

rouzbehdabiri@gmail.com

مسعود

رابطی مقدم

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

rabeti@yu.ac.ir

علی محمد

رجبی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

amrajabi@ut.ac.ir

ابراهیم

رحیمی

زمین شناسی مهندسی محیط زیست

rahimi_e@du.ac.ir

مجتبی

رحیمی

مکانیک سنگ

rahimi2726@gmail.com

محمد رضا

رحیمی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

m.rahimi@sci.basu.ac.ir

محمد

رداد

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

mradad@shahroodut.ac.ir

پیمان

رضائی

زمین آمار

peiman_rezaie@yahoo.com

محمد

رضائی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی؛ ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

m.rezaei@uok.ac.ir

حامد

رضایی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی؛ زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

rezaiy.hamed@gmail.com

رامین

رفیعی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی؛ مکانیک سنگ

raminlamezi@gmail.com

جعفر

رکنی

مخاطرات زمین شناسی

ja.rokni@mail.um.ac.ir

حسین

رهنما

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

rahnema@sutech.ac.ir

فرشید

رومیانی

زمین شناسی مهندسی مخازن هیدروکربونی

farshid86853@gmail.com

احمد

زارعان شیروانه ده

 

zarean@gmail.com

رامین

ساریخانی

 

sarikhani.r@lu.ac.ir

بهزاد

سبزواری ده کبود

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

sabzevari.9692@gmail.com

بهزاد

سعیدی رضوی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

bsaidi@standard.ac.ir

محمدباقر

سلطانی مقدم

 

msoltanimoghaddam1980civil@gmail.com

حمید رضا

سلوکی

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا؛ زمین آمار

hrsoloki@yahoo.com

ساره

سیاری

زمین آمار

sarehmn@gmail.com

آرش

شاهانی

 

arash.shahani@znu.ac.ir

محمد

شرقی

زمین آمار

m.sharghi@outlook.com

محمد

شرقی

زمین آمار

m.sharghi@sut.ac.ir

ضیاء الدین

شعاعی

زمین شناسی مهندسی محیط زیست

zshoaei@gmail.com

غلامرضا

شعاعی

مخاطرات زمین شناسی

gshoaei@chmail.ir

یزدان

شمس ملکی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی؛ اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

y.shamsmaleki@kut.ac.ir

بیژن

شیردل

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

bizhan.shirdel@gmail.com

علی

صابری ورزنه

مکانیک سنگ

ali.saberi@edu.ikiu.ac.ir

عرفان

صادقی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

erfan.sadeghi@modares.ac.ir

فهیمه

صالحی متعهد

مخاطرات زمین شناسی

fahimehsalehi@ymail.com

مهدی

صفری

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا؛ زمین شناسی مهندسی محیط زیست

mb.safari@yahoo.com

سجاد

صفری فرخد

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

sa.safari1993@gmail.com

علیرضا

طالب بیدختی

مکانیک سنگ

beydokhti@sci.ikiu.ac.ir

صادق

طریق ازلی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

sadeghazali@outlook.com

سجاد

طهماسبی

 

tahmasebisajjad092@gmail.com

علی

عالی انوری

زمین شناسی مهندسی محیط زیست

ali_aalianvari@kashanu.ac.ir

مسعود

عامل سخی

 

mamelsakhi@yahoo.com

مسعود

عامل سخی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی؛ اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

amelsakhi@qut.ac.ir

یاسین

عبدی

زمین آمار؛ ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

abdi.ya@lu.ac.ir

علیرضا

عرب امیری

زمین آمار؛ اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

alirezaarabamiri@yahoo.com

پیام

عشقی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

payam.eshghi@qiau.ac.ir

ام البنین

عطائی

 

o.ataee@umz.ac.ir

هادی

عطاپور

مکانیک سنگ

atapour@ut.ac.ir

محمد

عطایی

زمین آمار؛ مکانیک سنگ

ataei@shahroodut.ac.ir

عارف

علیپور

مکانیک سنگ

aref.alipour@gmail.com

مسعود

عنایت

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

masoudenayat@yahoo.com

سعید

غفارپور جهرمی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

saeed_ghf@sru.ac.ir

محمد

غفوری

مکانیک سنگ

ghafoori@um.ac.ir

هادی

فتاحی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی؛ مکانیک سنگ

h.fattahi@arakut.ac.ir

حسین

فریدونی

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

fereydoonihosein@gmail.com

داود

فریدونی

زمین آمار؛ ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

d.fereidooni@du.ac.ir

شروین

فقیهی راد

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

sh_faghihirad@yahoo.com

احمد

فهیمی فر

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

fahim@aut.ac.ir

علی اصغر

قائدی وانانی

 

alighaedi@modares.ac.ir

علی اصغر

قائدی وانانی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

ali.ghaedi2012@gmail.com

ابراهیم

قاسمی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

e_ghasemi@iut.ac.ir

حمید

قالیباف

زمین شناسی مهندسی مخازن هیدروکربونی

h.ghalibaf@yahoo.com

فریدون

قدیمی

زمین شناسی مهندسی محیط زیست

ghadimi@arakut.ac.ir

نرجس

قهرمانی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

na.ghahremani@gmail.com

واحد

قیاسی

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

v.ghiasi@malayeru.ac.ir

غلامحسین

کرمی

زمین شناسی مهندسی محیط زیست

g.karami@shahroodut.ac.ir

مجتبی

کمانی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

kamani.mojtaba@yahoo.com

سجاد

محمدی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی؛ مکانیک سنگ

sadjadmohammadi@yahoo.com

سید داود

محمدی

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

s_d_mohammadi@yahoo.com

سید داود

محمدی

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

d.mohammadi@basu.ac.ir

میلاد

محمدیان

مخاطرات زمین شناسی

milad.engeener@gmail.com

حسن

محمدی گلستان

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

hmgolestani@gmail.com

حسین

محمدی ها

زمین آمار

hossein86987@gmail.com

مسعود

محمود پور

مخاطرات زمین شناسی

mahmoudpour2003@yahoo.com

داریوش

محمودی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی؛ اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

mahmodi.dariush@yahoo.co.uk

مجتبی

مختاریان اصل

مکانیک سنگ

m.mokhtarian@uut.ac.ir

علی رضا

مجیدی

مخاطرات زمین شناسی؛ ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

majidi_geo@yahoo.com

محمد مهدی

مرادی

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

mm.moradi@sutech.ac.ir

وحید

مرادی

زمین آمار

v_moradi68@yahoo.com

محمدعلی

معروف

 

m_maroof@sbu.ac.ir

سعید

معدنیپور

مخاطرات زمین شناسی

madanipour.saeed@modares.ac.ir

بهزاد

معین

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

b.moein@stu.qom.ac.ir

شهرام

مقامی

مخاطرات زمین شناسی

shahram.maghami@gmail.com

فرهاد

ملائی

زمین شناسی مهندسی مخازن هیدروکربونی

mollaeifarhad@yahoo.com

الهام

ملکی پور

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

elhammaleki310@gmail.com

حدیثه

منصوری

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

hadismansouri2000@gmail.com

سعید

مهدوی

زمین شناسی مهندسی محیط زیست؛ مکانیک سنگ

smahdevari@iut.ac.ir

بهزاد

مهدی خانی

 

beh_mehdikhani@yahoo.com

سیداحمد

مهری شال

مکانیک سنگ

ahmad.mehri@yahoo.com

هادی

موسوی خسروی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

h72_91@yahoo.com

حسن

موویوند

زمین شناسی مهندسی مخازن هیدروکربونی؛ مکانیک سنگ

h.moomivand@urmia.ac.ir

سهراب

میراثی

مخاطرات زمین شناسی؛ اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

s.mirasi@sutech.ac.ir

سهراب

میراثی

اکتشافات زیر سطحی وآزمایشات برجا

sohrab.mirasi@yahoo.com

امیر

میرزائی

 

amirmirzaey75@gmail.com

رضا

میکائیل

مخاطرات زمین شناسی؛ مکانیک سنگ

reza.mikaeil@gmail.com

حمیدرضا

ناصری

زمین شناسی مهندسی محیط زیست

h-nassery@sbu.ac.ir

فاطمه

ناصری

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

fatemenaseri@um.ac.ir

حمیدرضا

نجاتی

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

nejatihmd@gmail.com

مهدی

نجفی

مکانیک سنگ

mehdinajafi1362@gmail.com

زهره

نوربخش رزمی

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

zohre_noorbakhsh@yahoo.com

عبدالرضا

نوریزدان

مخاطرات زمین شناسی

reza_nooryazdan@yahoo.com

مجید

نیکخواه

مکانیک سنگ

m.nikkhah@shahroodut.ac.ir

آرش

هاشم نژاد

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

hashemnejad.arash@gmail.com

مرتضی

هاشمی

زمین شناسی مهندسی محیط زیست

m-hashemi@sci.ui.ac.ir

نسیبه سادات

وزیری

زمین شناسی مهندسی محیط زیست

nasibehsadat68@gmail.com

علیرضا

یار احمدی بافقی

مکانیک سنگ

ayarahmadi@yazd.ac.ir

رسول

یازرلو

زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی

r_yazarloo@yahoo.com

مریم

یزدانی

زمین شناسی مهندسی محیط زیست

m.yazdani@urmia.ac.ir

مسلم

یزدانی

مخاطرات زمین شناسی

yazdani.moslem@yahoo.com

رسول

علیپور

ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح طبیعی

r.alipour@sku.ac.ir