بر اساس نویسندگان

آ

 • آبرفت، آرزو [1] گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • آیت اللهی، مجیدرضا [1] 1-      آزمایشگاه خستگی و شکست دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
 • آیت اللهی، مجیدرضا [1] آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
 • آذرافزا، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین­شناسی مهندسی، دانشگده علوم پایه، دانشگاه یزد،
 • آذرافزا، محمد [1] دانشجوی دکتری زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
 • آریا، مهدی [1] دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • آقایی، سونیا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی استخراج معدن، دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین (ره)

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذاکری، جبارعلی [1] دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه‌آهن، تهران، ایران
 • ذلولی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

ر

ز

 • زارع، سهراب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • زارع صفت، مجتبی [1] کارشناس ارشد ژئوهیدرولوژی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زارع نجف‌آبادی، مهدی [1] 1. آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
 • زارع نقدهی، مسعود [1] 2-      دانشجوی دوره دکتری، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • زهانی قائینی، مهسا [1] کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه فردوسی مشهد

س

ش

ص

 • صادقی، حسین [1] گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] 1- دانشیار، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، شهریار [1] .  دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی تکتونیک، دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، عرفان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،
 • صالحی، طاهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم،
 • صالحی، محسن [1] کارشناسی ارشد مهندسی معدن، گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • صنایعی کرمانی، مینا [1] دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی