بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

  • ذاکری، جبارعلی [1] دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه‌آهن، تهران، ایران
  • ذلولی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

ر

ز

  • زارع، سهراب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
  • زارع صفت، مجتبی [1] کارشناس ارشد ژئوهیدرولوژی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز
  • زارع نجف‌آبادی، مهدی [1] 1. آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
  • زارع نقدهی، مسعود [1] 2-      دانشجوی دوره دکتری، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
  • زهانی قائینی، مهسا [1] کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه فردوسی مشهد

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی