نشریه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران (JIRAEG) - واژه نامه اختصاصی