نشریه زمین شناسی مهندسی ایران (JIRAEG) - اصول اخلاقی انتشار مقاله