نشریه زمین شناسی مهندسی ایران (JIRAEG) - پرسش‌های متداول