نویسنده = مرتضی احمدی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعة آزمایشگاهی تأثیر پیش ترک بر رفتار خزشی سنگ‌های‌ شکننده

دوره 5، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-48

مرتضی احمدی؛ کامران گشتاسبی؛ بهروز دادرسی؛ حمیدرضا نجاتی


2. مطالعه پارامترهای آماری توصیف کننده پروفیل درز

دوره 3، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 33-42

رضا اشجاری؛ مرتضی احمدی؛ کامران گشتاسبی؛ مصطفی شریف­زاده