جایگاه مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانش آموخته گرایش زمین‌شناسی مهندسی

2 استاد، گروه زمین‎‎شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اصفهان،

3 دانشیار، گروه محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

4 دانشیار، بخش زمین‎شناسی مهندسی و تکتونیک، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

5 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه کاشان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مبانی نظریة اخلاق زمین در پایش پیامدهای اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک مطالعه میدانی است. جامعه پژوهش شامل تمامی جوامع انسانی، منابع آب و اکوسیستم‎ها (گیاهی، جانوری و...) در محدوده اجرای تونل‎های پروژه قمرود است. اطلاعات به روش مشاهداتِ میدانی و طی چند مرحله بازدیدهای صحرایی ضمن بررسی شرایط زمین‎شناسی ساختگاه طرح (در منطقه شهرستان الیگودرز) جمع‎آوری شده است و از منظر مبانی نظریة اخلاق زمین مورد تفسیر قرار گرفته‎اند. نتایج به دست آمده نشان می‎دهد که عملیات حفاری تونل قمرود، موجب تغییر رژیم هیدروژئولوژی منطقه (کاهش دبی چاه‎ها و چشمه‎ها)، مهاجرت روستاییان، تضعیف کشاورزی و شبکه‎ اقتصاد محلی، تاثیر بر زیستگاه گونه‎های گیاهی- جانوری، تاثیر بر سیمای منطقه (پتانسیل صنعت ژئوتوریسم) شده است. تغییر رژیم هیدروژئولوژی و پیامدهای اجتماعی آن، متأثر از شرایط زمین‎شناسی حین حفاری (هجوم آب در اثر وجود زون‎های خردشده، چین‎خوردگی‎ها، شیب لایه‎بندی‎ها، تغییرات لیتولوژیکی و ...) در ساختگاه طرح (زون زمین‎شناسی سنندج سیرجان) بوده است. سایر پیامدهای طرح نیز بطور غیر مستقیم به شرایط زمین‎شناسی منطقه ارتباط پیدا می‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of the Principles of Land Ethics in Monitoring the Eco-Hydrological Effects of Civil Projects

نویسندگان [English]

  • vahid joudaki 1
  • Rasoul Ajalloeian 2
  • naghmeh mobarghaei 3
  • abdilah sohrabi-bidar 4
  • ali aalianvari 5
1 M.Sc, Department of Engineering Geology
2 Professor, Department of Engineering Geology, Isfahan University
3 Associate Professor, Department of Environment, University of Shahid Beheshti,
4 Associate Professor, Department of Engineering Geology, University of Tehran, Tehran
5 ) Assistant Professor, Department of Mining engineering, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Therefore, the present study aims to investigate the role of the principles of the theory of land ethics in monitoring the environmental impacts of civil projects. The present study is a field study. The research community includes all human communities, water resources and ecosystems (vegetation, animals, etc.) within the boundaries of the ghomroud tunnel project site. The data was collected using a field observations method and a series of field visits of site design (Geological survey in the city of Aligoudarz). Data analysis has been done with the help of descriptive statistics that have been interpreted in terms of land's theory of ethics. The results of the studies indicate that the ghomroud tunnel drilling operations, to changed the hydrology regime (the reduction dubai of springs and wells), migrating villagers , Weakening of agriculture and the local economy network, Impact on the habitat of plant-animal species, the impact on the region's image (the potential of the geotourism industry) led. Hydrogeological regime change in the region and social consequences, was related by geological conditions during drilling (existence of crushed zones, folding, slope of layers, lithological changes, etc.) in site design (Geological Zone of Sanandaj, Sirjan). Other implications of the project are also indirectly related to the geological conditions of the region.According to the results, it can be said that thinking of preventive measures to control the environmental consequences of such a project depends directly on the way of thinking and ethical planning of planners (relative to the environment).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Ethics
  • Eco-Hydrological
  • Sanandaj Sirjan Zone
آقانباتی، ع.، 1383. زمین‎شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، چاپ اول، 586 صفحه.
احمدی، م. و دودانگه، د.، 1388. گذر از مسیر سنگی، آبرفتی و آبدار با EPB TBM در قطعه 1 تونل بلند قمرود، هشتمین کنفرانس ملی تونل ایران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
باقریان، س.، 1385. بازنگری در مدیریت توزیع انتقال آب طرح قمرود جهت رفع نیازهای شهرستان الیگودرز، نخستین همایش منطقه‏ای آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان.
جودکی، و. و اجل‏لوئیان، ر.، 1395. اخلاق مهندسی در پروژه‎های عمرانی، فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، سال 11، شماره 3، صفحات 38-29.
جودکی، و. و اجل‏لوئیان، ر.، 1390. بازنگری پروژه تونل انتقال آب قمرود از منظر دیدگاه جامع‏گرایانه (Holistic Approach)، اولین همایش منطقه‎ای توسعه منابع آب، ابرکوه یزد.
جودکی، و.، اجل‏لوئیان، ر. و سهرابی‎بیدار، ع.، 1390. شرایط پیچیده زمین‎شناسی و مسائل زیست محیطی در مسیر احداث تونل قمرود، هفتمین کنفرانس ملی زمین‎شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود.
جودکی، و. و اجل‏لوئیان، ر. 1394. نقش شرایط زمین‎شناسی و سنگ‎شناسی سازندها در رخداد مخاطرات حفاری (مطالعه موردی تونل قمرود)، فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین، سال 25، شماره 97، صفحات 162-151.
جودکی، و. اجل‏لوئیان، ر. و یزدخواستی، ن.، 1397. مقایسة نتایج برگردان دوبُعدی داده‎های مقاومت‎سنجی با شرایط زمین‏شناسی در مسیر حفاری قطعه 3 و 4 تونل قمرود، مجله علمی پژوهشی انجمن زمین‎شناسی مهندسی ایران، جلد یازدهم، شماره 1، صفحات 64-49.
جودکی، و. کوهیان‎افضل، ف. عالی‎انوری، ع. اجل‏لوئیان، ر. و سهرابی‎بیدار، ع.، 1396. بررسی اشکال انحلالی سطحی و میزان توسعه آب زیرزمینی در ساختگاه قطعه 4 تونل قمرود، فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین، سال 26، شماره 103، صفحات 40-29.
حسن‎پور، ج. و ذوالفقاری، م.، 1388، تحلیل عملکرد واقعی TBM با سپر تلسکوپی در 5/24 کیلومتر تونل قمرود، سمینار علمی کاربردی، انجمن تونل ایران.
سرلک، ح.، 1395. ارائه طرح نهایی سامانه جبران اثرات طرح قمرود بر منابع آبی الیگودرز، اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز.
سرلک، ا. و سرلک، ح.، 1395. مدیریت منابع آب و حفظ محیط زیست کشور در جهت توسعه پایدار با مطالعه موردی پروژه انتقال آب بین حوضه‎ای قمرود، چهارمین کنگرة بین‎المللی مهندسی عمران معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
شرکت مهندسین مشاور آب و انرژی اروند، 1392. گزارش استفاده از ایستگاه پمپاژ اضطراری جهت آبیاری اراضی آسیب دیده از طرح انتقال آب قمرود.
صادقی، ه.، 1393. فلسفة اخلاق، ترجمه کتابEthics" " نوشته Frankena, W.K., 1973، انتشارات طه قم، چاپ اول، 272 صفحه.
فرخیان، ف.، ابراهیم‎زاده، س.م.ا. و مفاخر، م.، 1391، بررسی زیست محیطی و مدیریتی انتقال آب بین حوضه‎ای: مطالعه موردی حوضه کارون بزرگ طرح قمرود، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش‎های کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست، وزارت کشور، تهران.
ملکیان، م.، دقیقی، م.، مخبر، ع.، ثلاثی، م.، قائد، م.، شجاعی، م. و غبرایی، ه. 1384. اخلاق زیست محیطی، ترجمه کتاب Environmental Ethics: Readings in Theory and Application" " نوشته Pojman L.P., 2001، انتشارات توسعه، چاپ اول، 436 صفحه.
ASCE. 1997.Code of Ethics. American Society of Civil Engineering.
Attanayake, P.M. and Waterman MK. 2006. Identifying environmental impacts of underground construction, Hydrogeology Journal; 14(7): 1160-1170.
Axelord, L.J. and Lehman D.R. 1993. Responding to environmental concern: what factor rude individual action?, Journal of Environmental Psychology; 13: 149-159.
Barla, G. and Pelizza, S. 2000. TBM tunneling in difficult ground conditions, Proceedings of GeoEng 2000, Proceedings of the International Conference on Geotechnical & Geological Engineering, Melbourne, November 19–24, 2000, Technomic Publishing Company, Lancaster:329–354.
Borca, T. 2007. Hallandsa°s—Sweden’s most environmentally controlled Construction Project. Aufbereitungs-Technik (Mineral Processing); 48(6): 26–36.
Brans, J.P. 2002. OR, Ethics and Decisions: the OATH of PROMETHEUS. European Journal of Operational Research; 140: 191-196.
Brans. J.P. 2004. The management of the future Ethics in OR: Respect, multicriteria management, happiness, European Journal of Operational Research; 153: 466-467.
Dallmeyer, D.G. 2006. Incorporating environmental ethics into ecosystem-based management. Presented in: 6th Marine Law Symposium. Roger Williams University School of Law, Bristol, Rhode Island; October,19-20.
Gisbert, J., Vallejos, A., Gonz´alez, A. and  Pulido-Bosch, A. 2009. Environmental and hydrogeological problems in karstic terrains crossed by tunnels: a case study, Environmental Geology; 58(2): 347–357.
Golian, M., Teshnizi, E.S. and Nakhaei, M. 2018. Prediction of water inflow to mechanized tunnels during tunnel-boring-machine advance using numerical simulation. Hydrogeol J. doi: 10.1007/s10040-018-1835-x.
Golian, M., Katibeh, H., Singh, V.P., Ostad-Ali-Askari, K. and Tavasoli Rostami, H. 2019. Prediction of tunneling impact on flow rates of adjacent extraction water wells. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology. DOI: https://doi.org/10.1144/qjegh2019-055.
Hatcher, T. 2004. Environmental ethics as an alternative for evaluation theory in for-profit business contexts. Evaluation and Program Planning, 27: 357-363.
Johnson, D.G. and Wetmore, JM. 2008. STS and Ethics: Implications for Engineering Ethics. The Handbook of Science and Technology Studies, Third Edition, The MIT Press. Pp.567-581.
Kortenkamp, K.V. and Moore, C.F. 2001. Ecocentrism and anthropocentrism: Moral reasoning about ecological commons dilemmas. Journal of Environmental Psychology; 21: 261-272.
Kuzu, C. 2008. The mitigation of the vibration effects caused by tunnel blasts in urban areas a case study in Istanbul. Environmental Geology; 54: 1075–1080.
Kværner, J. and Snilsberg P. 2013. Hydrogeological impacts of a railway tunnel in fractured Precambrian gneiss rocks (south-eastern Norway),  Journal of  Hydrology;  21(7): 1633-1653.
Kværner, J. and Snilsberg P. 2008. The Romeriksporten railway tunnel — Drainage effects on peatlands in the lake Northern Puttjern area,  Engineering Geology; 101: 75–88.
Leopold, A. 1949. The Land Ethics: A Sand County Almanac. Oxford University Press, New York. Pp. 224.
Lien, A.M., Svancara, C., Vanasco, W., Ruyle, G.B. and Hoffman, L.L. 2017. The Land Ethic of Ranchers: A Core Value Despite Divergent Views of Government. Rangeland Ecology & Management; 70(6): 787-793.
Li, H. and Kagami, H. 1997. Groundwater level and chemistry changes resulting from tunnel construction near Matsumoto City, Japan. Environ Geol; 31(1–2):76–84.
Ii, H. and Misawa, S. 1994. The groundwater chemistry within a plateau neighboring Matsumoto city, Jap J Environ Geol; .24(3): 166–175.
Liu, J., Liu, J. and Song, K. 2015. Evaluation of the Influence Caused by Tunnel Construction on Groundwater Environment: A Case Study of Tongluoshan Tunnel, China, Advances in Materials Science and Engineering, Article ID 149265; Pp.14.
Minteer, B.A., Corley, E.A. and Manning, R.E. 2003. Environmental ethics beyond principle? The case for a pragmatic contextualism. Journal of Agricultural and Environmental Ethics; 17: 131-156.
Mossmark, F., Annertz, K.K., Ericsson, L.O. and Norin, M. 2017. Hydrochemical impact of construction of the western section of the Hallandsa°s rail tunnel in Sweden, Bull Eng Geol Environ; 76:751–769.
O’neill, O. 2002. Autonomy and Trust in Bio ethics. Cambridge University Press, Cambridge. Pp. 228.
Cheraghi Seifabad, M. 2013. Engineering geology of ghomroud tunnel with emphasis on water inflow-a case study, Journal of Geotechnical Engineering; 18:45-54.
Shafiei, A., Dusseault, M.B., Sani, F.F. and Sotoudeh, M. 2008. Engineering Geological Problems along the ghomroud Long Tunnel Lot No.1 in Iran. the 42nd US Rock Mechanics Symposium. American Rock Mechanics Association. San Francisco.
Stocklin, J. 1968. Structural history and tectonics of Iran : a review. American Association Petroleum Geologists, Bulletin; 52(7): 1229 – 1258.
Stocklin, J. 1977. Structural correlation of the Alpine range between Iran central Asia. Memoire Hors-Serve No.8 dela Societe Geologique de France, 8: 333-353.
Vincenzi, V., Gargini, A., Goldscheider, N. and Piccinini, L. 2014. Differential Hydrogeological Effects of Draining Tunnels Through the Northern Apennines, Italy. Journal of Rock Mechanics and Rock Engineering;47( 3): 947–965.
Vincenzi, V., Gargini, A. and Goldscheider, N. 2009. Using tracer tests and hydrological observations to evaluate effects of tunnel drainage on groundwater and surface waters in the Northern Apennines (Italy). Hydrogeology Journal; 17(1): 135–150.
Wang, G.F., Wu, Y.X., Lu, L., Li, G. and Shen, J.S. 2019,Investigation of the geological and hydrogeological environment with relation to metro system construction in Jinan, China. Bulletin of Engineering Geology and the Environment,Volume 78, Issue 2, pp 1005–1024.
White, L. 1967. The historical roots of our ecological crisis. Science; 155: 1203 - 1207.