کوتاه شدن زمان فرایند داوری مقالات

در راستای بروز رسانی و ارتقاء سطح مجله زمین شناسی مهندسی ایران مقرر گردید زمان تایید اولیه مقالات جهت ارجاع طی فرایند داوری حداکثر یک هفته، اعلام نتیجه داوری حداکثر سه ماه بعد از تایید پذیرش اولیه و اعلام نهایی نتیجه داوری حداکثر 6 ماه می باشد.