هزینه پذیرش و چاپ آنلاین مقاله

به اطلاع می رساند با توجه به توصیه وزارت علوم و فناوری و در جهت حفظ محیط زیست در جلسه هیات تحریریه مقرر گردید نشریه زمین شناسی مهندسی بصورت الکترونیکی منتشر گردد و چاپ و ارسال نشریه کاغذی برای نویسندگان و سایر علاقمندان با دریافت هزینه چاپ و پست انجام خواهد شد. بر همین اساس هزینه چاپ انلاین مقاله سه میلیون ریال تعیین گردید که بعد از طی فرایند داوری و قبل از ارایه تائیدیه چاپ دریافت خواهد شد.