درباره نشریه

نشریه زمین‌شناسی مهندسی ایران نشریه علمی- پژوهشی متعلق به انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران است. مجوز این نشریه در سال 1392 به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر گردید و با همت مرحوم دکتر قیومیان راه اندازی شد. هدف نشریه زمین شناسی مهندسی چاپ مقالات بنیادی و کاربردی در زمینه‌های مرتبط با زمین‌شناسی مهندسی، مهندسی محیط زیست، خصوصیات مهندسی مصالح سنگی و خاکی، مخاطرات لرزه ای، آمایشات برجا و اکتشافات زیر سطحی، زمین شناسی مهندسی ابنیه فنی، ژئومکانیک مخازن هیدروکربونی و موارد مشابه می باشد. در حال حاضر نشریه زمین شناسی مهندسی بصورت دو فصلنامه منتشر می گردد و علاوه بر مقالات پژوهشی  و علاوه بر مقالات پژوهشی دستاورد های تجربی دستاورد های تجربی مطالعات موردی را بصورت یادداشت تحقیقاتی چاپ می نماید.