اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه زمین شناسی مهندسی انتشار دستاوردهای جدید در گرایش زمین شناسی مهندسی و شاخه های مرتبط به متخصصین و علاقمندان در کشور و همجنین فراهم آوردن بستری جهت معرفی پژوهش های با ارزش متخصصین داخلی به دنیا و زمینه انتقال تجربیات بین متخصصین زمین شناسی مهندسی می باشد. این نشریه موضوعات متنوعی را در شاخه زمین شناسی مهندسی و موضوعات کاربردی بین رشته ای شامل زمین شناسی و مهندسی عمران، زمین شناسی و مهندسی زلزله، زمین شناسی و محیط زیست، زمین شناسی و منابع آب، زمین شناسی و توسعه پایدار، زمین شناسی و شهرسازی و غیره مورد بررسی و پذیرش قرار می دهد. نشریه زمین شناسی در آینده نزدیک همراه با چکیده انگلیسی مبسوط و شماره های کامل انگلیسی منتشر می گردد تا یافته های محققین و اساتید این گرایش در وسعت بیشتری منتشر و مورد بهره برداری قرار گیرد.