ارزیابی میزان بهسازی خاک های آلوده هیدروکربنی در مخزن با استفاده از روش زیست تزریق رسوب کلسیم کربنات در خاک‌های شل و متراکم ماسه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

آلاینده‌ های هیدروکربنی، علاوه بر این‌که همواره به عنوان یکی از مخاطرات اصلی محیط زیست به شمار می‌ روند، در خاک‌ های ماسه‌ای آلوده شده، پارامترهای مقاومتی آن را کاهش داده و به صورت یک خطر زیست محیطی و مهندسی در طبیعت رها می‌ شوند. راهکار‌ های زیادی برای بهپالایی و بهسازی اینگونه از خاک‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، بهسازی خاک‌‌ های آلوده به دو نوع هیدروکربن (روغن موتور و گازوئیل) با استفاده از روش تزریق مواد زیستی بر پایه سویه باکتری Sporsarcina pasteuri و سپس ترسیب کلسیم کربنات در یک مخزن با اتکا بر نفوذ ثقلی مواد بهسازِ میکروبی انجام شده است. اثرات تراکم و بازدارندگی هیدروکربن‌ها در مواجهه با میکروارگانیزم‌ ها (با استفاده از نتایج آزمون بازدارندگی دیسکی) از جمله مواردی است که بر میزان و نحوه بهسازی مؤثر بوده و بهسازی با هر درجه‌ای از موفقیت در خاک‌های آلوده هیدروکربنی صورت پذیرفته است. بدین ترتیب نتایج فرآیند بهسازی پس از تزریق مورد بررسی قرار گرفتند و مشخصا با توجه به بازدارندگی زیاد روغن موتور نسبت به گازوئیل، فرآیند بهسازی در این آلاینده کمتر از گازوئیل بود. همچنین بیشترین بهسازی زیستی در خاک فاقد آلاینده رخ داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement Of hydrocarbon contaminated sandy soils with MICP in reservoir

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Bolouri bazaz
  • Jafar Bolouri bazaz
Ferdowsi university of Mashhad
چکیده [English]

In addition to being a major environmental hazard, hydrocarbon Contamination, in contaminated sandy soils, reduce its resistance parameters and are released as an environmental and engineering hazard to nature. There are many ways to refine and improve such soils. In the present study, improvement of soils contaminated by two types of hydrocarbons (motor oil and gasoline) was performed using the Sporsarcina pasteuri strain bio-based injection method and then calcium carbonate sequestration in a tank based on the gravity penetration of microbial improvers. Effects of Hydrocarbon ,Density and Inhibitory Effects on Exposure to Microorganisms (Using Disk Inhibitory Test Results) are among the factors that influence the rate and mode of recovery and improvement with any degree of success in hydrocarbon contaminated soils. Thus, the results of the improvement process were investigated after injection and, obviously, due to the high inhibitory of the motor oil to the gasoline , the improvement process in this pollutant was less than that of the gasoline. Most bio-improvement also occurred in non-polluted soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrocarbon contamination
  • Calcium carbonate sequestration
  • resistance parameter
  • Microbial improvement
  • Sporsarcina pasteuri