آنالیز نشت در پی و بدنه سد خاکی با استفاده از مدلسازی عددی-مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی علوم زمین دانشگاه صنعتی اراک

2 دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک

3 دانشگاه صنعتی اراک-دانشکده مهندسی علوم زمین

چکیده

یکی از مهمترین مسائل در طراحی سدهای خاکی که در مواردی احداث سد را در یک منطقه غیر قابل توجیه می‌نماید، مقدار فرار آب از مخزن سد از طریق پی و بدنه است. لذا محاسبه دقیق مقدار دبی نشت از بدنه و پی سد از جهات فنی و اقتصادی حائز اهمیت فراوانی است. آنالیز نشت در طراحی یک سد خاکی از لحاظ ایمنی سد نیز مهم می‌باشد زیرا جریان آب در بدنه و پی سد باعث بوجود آمدن فشار حفره‌ای و نیروهای تراوشی می‌شود، که اگر مقدار این نیروها در حد مجاز نباشد، پایداری مصالح بدنه و پی سد دچار مشکلات عمده‌ای از قبیل رگاب و آب شستگی خواهد شد، که در نتیجه به خرابی سد خواهد انجامید. لذا به منظور جلوگیری از خرابی‌های حاصل از زه آب، مقدار جریان زه در بدنه و شالوده سد خاکی تعیین شود. در این مقاله به منظور آنالیز نشت در سد خاکی رودبار لرستان (مطالعه موردی) از مدلسازی عددی در نرم‌افزار Slideاستفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی عددی و محاسبات زه آب عبوری از مقطع عرضی پی و بدنه سد رودبار لرستان نشان می‌دهد که به طور سالیانه برابر با 629584 متر مکعب برآورد می‌شود که معادل 27/0 درصد حجم آب سد (1724 متر مکعب در روز: سهم بدنه سد 98 درصد و سهم پی سنگی 2 درصد) می‌باشد که با توجه به جنس مصالح هسته قابل قبول ارزیابی می‌شود. همچنین مدلسازی انجام شده نشان می‌دهد سد خاکی رودبار لرستان دارای ضریب ایمنی بسیار بالایی در برابر پدیده رگاب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seepage analyses in the foundation and body of earth dam using numerical modeling -A case study

نویسندگان [English]

  • Hadi Fattahi 1
  • Mohsen Shahmansuri 2
  • Hossein Ghaedi 3
1 Department of Earth Sciences Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran.
2 Arak university of technology
3 Department of Earth Sciences Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran
چکیده [English]

Dams are mainly constructed of earth and rock-fill materials and hence they are generally referred to as embankment dams orfill-type dams. The role of drainage system is also vital as it shifts the phreatic surface ensuring the safety of downstreamtoe. This paper presents the results of seepage analyses of the considered earth dam using finite element method. Slide software is one of geotechnical program that is based on the finite element and canconsider analysis like stress-strain, seepage, slope stability, dynamic analysis and also fast water drop inreservoir. In this research seepage analysis in Roudbar Lorestan dam has been done by Slide software. In orderto evaluate the type and size of mesh size on the total flow rate and total head through the dam cross section,four mesh size such as coarse, medium, fine and unstructured mesh is considered. Result showed that averageflow rate of leakage under the different mesh size for Roudbar Lorestan dam equal 629584 m3 per year for the entire lengthof the dam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seepage analysis
  • earth dam
  • Slide software
  • Roudbar Lorestan dam
  • Numerical modeling
Asadi M., Khazaei J., 2014, Seepage analysis in body and foundation of Dam using the Seep/3D and Seep/W, Journal of Science and Today's World, 3: 457-461.
Boleve A., Janod F., Revil A., Lafon A., Fry J.-J., 2011, Localization and quantification of leakages in dams using time-lapse self-potential measurements associated with salt tracer injection, Journal of Hydrology, 403: 242-252.
Bouchelghoum F., Benmebarek N., 2011, Critical hydraulic head loss assessment for a circular sheet pile wall under axisymmetric seepage conditions, Studia Geotechnica et Mechanica, 33: 3-23.
Chen Y., Zhou C., Zheng H., 2008, A numerical solution to seepage problems with complex drainage systems, Computers and Geotechnics, 35: 383-393.
Derakhshandi M., Pourbagherian H., Baziar M., Shariatmadari N., Sadeghpour A., 2014, Numerical analysis and monitoring of a rockfill dam at the end of construction (case study: Vanyar dam), International Journal of Civil Engineering, 12: 326-337.
Farzampour A., Salmasi F., Mansuri B., 2014, Optimum Size for Clay Core of Alavian Earth Dam by Numerical Simulation, Iranica Journal of Energy & Environment, 5: 240-246.
Fattahi H., 2015, Prediction of earthquake induced displacements of slopes using hybrid support vector regression with particle swarm optimization, Int J Optim Civil Eng, 5: 267-282.
Fattahi H., 2016, A hybrid support vector regression with ant colony optimization algorithm in estimation of safety factor for circular failure slope, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 6: 63-75.
Fattahi H., 2017a, Prediction of slope stability using adaptive neuro-fuzzy inference system based on clustering methods, Journal of Mining and Environment, 8: 163-177.
Fattahi H., 2017b, Risk assessment and prediction of safety factor for circular failure slope using rock engineering systems, Environmental earth sciences, 76: 224.
Fattahi H., 2020, A new approach for evaluation of seismic slope performance, International Journal of Optimization in Civil Engineering, 10: 261-275.
Fattahi H., Babanouri N., Varmaziyari Z., 2018, A Monte Carlo simulation technique for assessment of earthquake-induced displacement of slopes, Journal of Mining and Environment, 9: 959-966.
Fu J.-f., Sheng J., 2009, A study on unsteady seepage flow through dam, Journal of Hydrodynamics, Ser B, 21: 499-504.
Jie Y., Jie G., Mao Z., Li G., 2004, Seepage analysis based on boundary-fitted coordinate transformation method, Computers and Geotechnics, 31: 279-283.
Kasim F., Fei W.S., 2002, Numerical parametric simulations for seepage flow behaviour through an earthfill Dam, Malaysian Journal of Civil Engineering, 14:
Kazemzadeh-Parsi M.J., Daneshmand F., 2013, Generalized unconfined seepage flow model using displacement based formulation, Engineering Geology,, Vol. 166, pp. 140-151.:
Moharrami A., Moradi G., Bonab M.H., Katebi J., Moharrami G., 2015, Performance of cutoff walls under hydraulic structures against uplift pressure and piping phenomenon, Geotechnical and Geological Engineering, 33: 95-103.
Mukhopadhyay S., 2008, Seepage analysis through foundation using FEM and flownet, International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics,(IACMAG):
Neuman S.P., Witherspoon P.A., 1970, Finite element method of analyzing steady seepage with a free surface, Water Resources Research, 6: 889-897.
Noori B., M A.I., Kh S., 2011, “Evaluation of seepage and stability of duhok dam.Al Rafidain Engineering,” Vol, 19.No.1.:
Nourani V., Aminfar M.H., Alami M.T., Sharghi E., Singh V.P., 2014, Unsteady 2-D seepage simulation using physical analog, case of Sattarkhan embankment dam, Journal of Hydrology, 519: 177-189.
Rakhshandehrou G.R., Bagherieh A., 2006, Three dimensional analysis of seepage in 15-Khordad dam after impoundment, Iranian journal of science and technology transaction b- engineering, 30: 55-68.
Reddi L.N. (2003) Seepage in soils: principles and applications. John Wiley & Sons,
Sedghi-Asl M., Rahimi H., Khaleghi H., 2012, Laboratory investigation of the seepage control measures under coastal dikes, Experimental Techniques, 36: 61-71.
Shamsai A., Abdi Dezfuli E., Zebardast A., Vosoughifar H. A study of seepage under concrete dam using the finite volume method. In: Fourteenth International Water Technology Conference, Cairo, Egypt, 2010. Citeseer,
Singh A., 2008, Analysis of flow in a horizontal toe filter, International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG): 2449-2455.
Soleimanbeigi A., Jafarzadeh F., 2005, 3D steady state seepage analysis of embankment Dams, Electronic Journal of Geotechnical Engineering (EJGE), 10:
Soleymani S., Akhtarpur A. (2011) Seepage analysis for shurijeh reservoir dam using finite element method. In:  Geo-Frontiers 2011: Advances in Geotechnical Engineering. pp 3227-3234
Strzelecki T., Kostecki S., 2008, Seepage through dam and deformable soil medium with consolidation, Studia Geotechnica et Mechanica, 30: 71-84.
Yousefi M., Parvizi M., SEDGHI A.M., 2016, Laboratory Investigation the Effects of sheet pile on Seepage Control and sand‎ boiling through Alluvial Foundation of hydraulic structures:
Zhou C.-B., Liu W., Chen Y.-F., Hu R., Wei K., 2015, Inverse modeling of leakage through a rockfill dam foundation during its construction stage using transient flow model, neural network and genetic algorithm, Engineering Geology, 187: 183-195.