بررسی و مقایسه ویژگی‌های مقاومتی خاک‌های ماسه‌ای با تغییر درصد رطوبت و مشخصات بخش ریزدانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه قم- قم- ایران

چکیده

در طبیعت، خاک ماسه‌ای به ندرت به شکل تمیز و خالص می‌باشد و اغلب دارای مقادیر مختلفی ریزدانه است. انتظار می‌رود که حضور ریزدانه در خاک ماسه‌ای عملکرد مقاومت برشی و اتساعی خاک ماسه را تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا در تحقیق حاضر با یک ایده جدید در ساخت نمونه ها، رفتار مقاومتی و اتساعی مخلوط ماسه ترکیب شده با ریزدانه با استفاده از دستگاه برش مستقیم کوچک مقیاس با دو نوع ریزدانه سیلت و رس و در چهار درصد ریزدانه متفاوت 10، 20، 30 و 40 و در سه تراکم نسبی 30، 60 و 90 درصد و با دو درصد رطوبت بهینه و اشباع، آماده و تحت تنشهای قائم 0.5، 1 و 1.5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افزایش مقدار ریزدانه منجر به کاهش مقاومت برشی خاک ماسه‌ای می‌گردد و ریزدانه رسی مقاومت برشی خاک ماسه را بیشتر کاهش می‌دهد. همچنین افزایش درصد ریزدانه چه از نوع سیلت و چه از نوع رس سبب کاهش اتساع و زاویه اتساع و همچنین زاویه اصطکاک داخلی خاک ماسه‌ای می‌گردد؛ البته رس نسبت به سیلت پارامترهای مذکور را بیشتر کاهش داده است. پارامتر چسبندگی نیز با افزایش ریزدانه افزایش می‌یابد و البته در مخلوط رسی پارامتر چسبندگی با افزایش رس، بیشتر افزایش یافته است. همچنین نرخ تغییرات پارامتر چسبندگی با افزایش درصد ریزدانه افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and comparing the resistance characteristics of sandy soils with changing the percentage of moisture and fine-grained characteristics

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khodaparast
  • marzie yousefali
  • Fatemeh Vahidi-Nia
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

In nature, sandy soils are rarely clean and often contain some clay and silt. These fines grain have a significant effect on the resistance and dilation behavior of sandy soils. Therefore, in this study, resistance and dilation behavior of sand mixture with fine grains such as silt and clay using a small scale direct shear test have been studied. Tests are conducted on specimens of sand with various fine content ranging from 0 to 40%, density of 30, 60 and 90 percent and the samples are subjected to three normal stresses 0.5, 1.0 and 1.5 kg/cm2 with two percent of optimum and saturation moisture. The test results show with increase in percentage of fine grains, the shear strength of sandy soil decrease and with increase in percentage of clay the shear strength decreases further. Also, dilation angle and angle of friction decreases with increase fine grains content and cohesion parameter increases with increase fine grains, Of course, it more increases with increase clay content and the rate of change of the cohesion parameter increases with increasing fine-grained percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct shear test
  • Clay and silt
  • Shear strength
  • Internal friction angle
  • Dilation
ASTM. 2007. ASTM D422-63: Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
Designation, A. S. T. M. D 4253-2000. Standard Test Methods for the Maximum Index Density and Unit Weight of Soils Using a Vibratory Table.
Designation, A. S. T. M. D 4254-2000. Standard Test Methods for the Minimum Index Density and Unit Weight of Soils and Calculation of Relative Density.
Georgiannou, V., Hight, D., and Burland, J., 1991. Behaviour of clayey sands under undrained cyclic triaxial loading. Géotechnique, 41(3): 383-393.
Kenny, T., 1977.  Residual strength of mineral mixtures. Proceedings 9th International Conference on Soil Mechanics. Vol (1) :155-160.
Koester, J. P., 1994. The influence of fines type and content on cyclic strength. In Ground failures under seismic conditions, ASCE. 17-33.
Kuerbis, R., Negussey, D., and Vaid, Y. P., 1988. Effect of gradation and fines content on the undrained response of sand. Geotechnical special publication, (21): 330-345.
Lade, P.V., Liggio, C., and Yamamuro, J.A., 1998.  Effects of non-plastic fines on minimum and maximum void ratios of sand. Geotechnical testing journal, 21: 336-347.
Mitchell, J. K., and Soga, K., 2005. Fundamentals of soil behavior Vol (3). New York: John Wiley & Sons.
Monkul, M.M., and Ozden, G., 2007.  Compressional behavior of clayey sand and transition fines content. Engineering Geology, 89(3-4):195-205.
Ng, C. W. W., and Menzies, B., 2014. Advanced unsaturated soil mechanics and engineering. CRC Press.
Ni, Q., Tan, T. S., Dasari, G. R., and Hight, D. W., 2004. Contribution of fines to the compressive strength of mixed soils. Géotechnique, 54(9): 561-569.
Noda, S., and Hyodo, M., 2013. Effects of fines content on cyclic shear characteristics of sand–clay mixtures. In Proceedings of the Eighteenth International Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Conference. 1551-1554.
Novais-Ferreira, H., 1971. The clay content and the shear strength in sand clay mixtures. In Soil Mech & Fdn Eng Proc/South Africa/ Vol (1).
Polito, C.P., 1999. The effects of non-plastic and plastic fines on the liquefaction of sandy soils. Ph.D. Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University.
Polito, C. P., and Martin II, J. R., 2001. Effects of nonplastic fines on the liquefaction resistance of sands. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 127(5): 408-415.
Porcino, D. D., and Diano, V., 2017. The influence of non-plastic fines on pore water pressure generation and undrained shear strength of sand-silt mixtures. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 101: 311-321.
Zhiqing, L. I., Tao, L. I., Ruilin, H. U., Xiong, L. I., and Zhuangju, L. I., 2007. Methods for testing and predicting of SWCC in unsaturated soil mechanics. Journal of engineering geology, 15(5): 700-707.
Salgado, R., Bandini, P., and Karim, A., 2000. Shear strength and stiffness of silty sand. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 126(5): 451-462.
Singh, S., 1996. Liquefaction characteristics of silts. Geotechnical & Geological Engineering, 14(1): 1-19.
Skempton, A. W., 1985. Residual strength of clays in landslides, folded strata and the laboratory. Geotechnique, 35(1): 3-18.
Thevanayagam, S., 2000. Liquefaction potential and undrained fragility of silty soils. In proceedings of the 12th world conference earthquake engineering. New Zealand Society of Earthquake Engineering, Wellington, New Zealand.
Thevanayagam, S., Shenthan, T., Mohan, S., and Liang, J., 2002. Undrained fragility of clean sands, silty sands, and sandy silts. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 128(10): 849-859.
Thevanayagam, S., Fiorillo, M., and Liang, J., 2000. Effect of non-plastic fines on undrained cyclic strength of silty sands. In Soil Dynamics and Liquefaction. 77-91.
Thian, S. Y., and Lee, C. Y., 2011. Undrained response of mining sand with fines contents. International Journal of Civil & Structural Engineering, 1(4): 844-851.
Vallejo, L. E., and Mawby, R., 2000. Porosity influence on the shear strength of granular material–clay mixtures. Engineering Geology, 58(2): 125-136.
Vaid, Y. P., 1994. Liquefaction of silty soils. Ground Failure Under Seismic Condition. Geotechnical special publication 44, ASCE: 1-16.
Van Genuchten, M. T., 1980. A closed‐form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil science society of America journal, 44(5): 892-898.