پایش پایداری ژئوتکنیکی معادن سنگ لاشه استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

در این تحقیق، 13 معدن سنگ لاشه مختلف در استان کردستان به‌عنوان مطالعه موردی جهت پایش پایداری ژئوتکنیکی در نظر گرفته شده است. بدین منظور، ابتدا بازدید‌های صحرایی از این معادن انجام و خصوصیات سنگ‌شناسی، ساختاری و هندسی پله این معادن برداشت و نمونه‌های بلوکی معرف جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی جمع‌آوری گردید. سپس، عملیات مغزه‌گیری بر روی بلوک‌های فوق‌الذکر انجام و نمونه‌های استوانه‌ای استاندارد برای آزمایش‌های مقاومت فشاری تک‌محوره و بارنقطه‌ای و تهیه داده‌های ورودی به‌منظور تحلیل پایداری شیب تهیه شد. در نهایت، خصوصیات هندسی، مرزی و ژئومکانیکی این معادن با استفاده از نرم‌افزار AutoCAD ترسیم و شرایط واقعی و خصوصیات لایه‌های موجود در نرم‌افزار Slide شبیه‌سازی و تحلیل پایداری شیب انجام گردید. بر اساس نتایج مدل‌سازی عددی، مقدار ضریب ایمنی پله معدن بغده کندی سقز برابر با ۷۸۴/۰ بدست آمد که نشان‌دهنده شرایط ناپایدار و غیر ایمن معدن بوده و نیاز به کاهش و اصلاح شیب و یا اصلاح الگوی انفجار آن دارد. همچنین با توجه به مقادیر ضریب ایمنی به دست آمده برای شیب پله معادن هَلوژان، خُشکین، سرنجیانه علیا 2، باباریز 3، باباریز 4، سمان، کانی‌پهن و عباس‌آباد، می‌توان نتیجه گرفت که شیب آنها پایدار بوده و احتمال شکست و ریزش پله این معادن در کوتاه مدت ضعیف است. در نهایت، ضرایب ایمنی بدست آمده نشان داد که پله معادن ذِکریان، بیلوآرندان، دره‌باغ و عَسکران در شرایط فعلی پایدار می‌باشد اما ممکن است در آینده‌ای نزدیک وارد فاز شکست و ریزش شده و لذا نیازمند پایش دوره‌ای منظم و کنترل جابجایی‌های احتمالی جهت تضمین ایمنی پله هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monitoring the geotechnical stability of quarry rubble mines of the Kurdistan province

نویسنده [English]

  • Mohammad Rezaei
Department of mining engineering, Faculty of engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

In this research, 13 different quarry rubble mines in Kurdistan province are selected as the case study for geotechnical stability monitoring. For this purpose, felid surveys are done and lithological, structural and geometrical properties of mines bench evaluated and recorded. Also, representative block samples are collected form working face of these mines to perform the experimental studies. Then, coring operation is performed over the above-mentioned blocks and cylindrical cores are provided for conducting the unconfined compressive strength and point load testes and preparing input data for slope stability analysis. Finally, the geometrical characteristics, boundary conditions and geo-mechanical properties of mines are designed using AutoCAD software. Then, the actual conditions of the available layers are simulated using Slide software and slope stability analyses are conducted. According to the numerical modeling results, the safety factor of Boghdeh Kkandi mine bench is obtained equal to 0.784. This proved that its bench is unstable and unsafe and slope decreasing and modification of the mine blasting pattern are required immediately. Also, the benches of Halozhan, Khoshkin, Sernjyaneh Olya 2, Babariz 3, Babariz 4, Sman, Kani Pahn and Abbas Abad are stable and the probability of their benches failure and collapse is low in the short term condition. At last, the benches of Zekkryan, Darrebagh, Bilo Arandan and Askaran mines are stable in the current state but they may reach the failure/collapse phase in the near future. Therefore, these mines will need the periodical regular monitoring and control the occurred deformations to ensure the required safety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Quarry rubble mine"؛ Geotechnical monitoring"؛ Slide software"؛ Slope stability analysis"؛
  • "؛ Safety factor"