شبیه‌سازی زمین لرزه هفتم مه 2020 دماوند تهران با بزگای گشتاوری 5 به روش تابع تجربی گرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران شمال

2 گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال، ایران

چکیده

برای شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین‌‍‍‌‌‌‌‌لرزه دماوند از روش تابع تجربی گرین استفاده شده است. یکی از روش های مرسوم شبیه‌سازی برای تولید جنبش نیرومند زمین استفاده از پس‌لرزه‌ها و پیش‌لرزه‌های زمین‌لرزه‌های بزرگ روش تابع تجربی گرین است؛ در نتیجه ما از الگوریتم شبیه‌سازی جنبش زمین بر پایه تابع تجربی گرین، برای شبیه‌سازی شکل موج زمین‌لرزه دماوند استفاده کردیم.

در تاریخ 18/02/1399 ، زمین‌‍‍‌‌‌‌‌لرزه‌ای با بزرگای گشتاوری 5 در دماوند واقع در استان تهران به وقوع پیوست. در این مطالعه با هدف برآورد پارامترهای چشمه و نحوه شکستگی در این زمین‌لرزه، از روش تابع تجربی گرین به منظور شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین، استفاده گردیده است. برای شبیه سازی زمین لرزه اصلی، پیش لرزه ای با بزرگای 2.9 در نزدیکی رو مرکز زلزله اصلی و همچنین پسلرزه‌هایی‌ با بزرگی 3.9 و 4.1 که در ایستگاه‌های شتابنگاری مشا و رودهن ثبت شده‌اند، به عنوان تابع تجربی گرین در نظر گرفته شده است. طول و عرض شکستگی در این زمین لرزه، به ترتیب 2 و3 کیلومتر، به ترتیب در راستای امتداد و شیب به دست آمده است. محاسبات نشان می‌دهد که راستا، شیب و ریک گسل مسبب زمین‌‍‍‌‌‌‌‌لرزه به ترتیب 196، 76 و 156.5 درجه بوده است. مکانیزم کانونی این زمین لرزه، از نوع معکوس با مولفه امتداد‌لغز است، که با ساز و کار زمین‌لرزه‌‌ها در این ناحیه همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulating the earthquake of May 7, 2020 in Damavand, Tehran with magnitude 5 using the empirical Green's function method.

نویسندگان [English]

  • Negar Soodmand 1
  • Mohammadreza Gheitanchi 2
  • Soheila Buzari 3
1 Islamic Azad University of NorthTehran
2 Azad university of north Tehran
3 Islamic Azad university of North Tehran
چکیده [English]

Green's empirical function method has been used to simulate the strong motion of the Damavand earthquake. One of the conventional methods of simulation to produce strong ground motion is the use of aftershocks and foreshocks of large earthquakes using the empirical Green's function method; As a result, the ground motion simulation algorithm based on Green's empirical function, presented by Hutchings and Wu (1990), has been used to simulate the Damavand earthquake waveform.

On 02/18/2019, an earthquake with a magnitude of 5 occurred in Damavand, located in Tehran province. In this study, with the aim of estimating the parameters of the source and the mode of fracture in this earthquake, the empirical Green's function method has been used to simulate the powerful movement of the earth. To simulate the main earthquake, a foreshock with a magnitude of 2.9 near the center of the main earthquake, as well as aftershocks with a magnitude of 3.9 and 4.1 recorded at the Masha and Rodhen accelerometer stations, have been considered as experimental Green's function. The length and width of the fracture in this earthquake are 2 and 3 km, respectively, in the direction of extension and slope. Calculations show that the direction, slope and tilt of the fault that caused the earthquake were 196, 76 and 156.5 degrees, respectively. The focal mechanism of this earthquake is of reverse type with strike-slip component, which is consistent with the mechanism of earthquakes in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damavand
  • simulation
  • strong ground motion
  • empirical Green'؛ s function