بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مصالح سنگی از جمله مصالح طبیعی هستند که در ساختمان انواع سازه­های حفاظتی سواحل بویژه موج شکنهای توده سنگی بکار برده می­شوند. ویژگی­های مهندسی سنگها از جمله دوام و مقاومت آن در برابر عوامل مخرب و مهاجم حاکم بر محیط­های دریایی از مهمترین ویژگی هایی است که مصالح مورد استفاده در ساخت سازه­های دریایی باید از آن برخوردار باشند. دوام تابعی از ویژگی­های سنگ و محیط یا شرایطی است که در آن قرار می­گیرد. ضرورت ارزیابی ویژگی­های مهندسی مصالح سنگی مصرفی در این سازه ها از دیدگاه دوام و زوال پذیری با توجه به اهمیت اقتصادی و بعضا" نظامی بنادر و تسهیلات ساحلی احداث شده در نوار ساحلی جنوب ایران مشخص می­شود. در این مقاله ضمن بررسی مصالح سنگی مصرفی و اخذ بیش از 800 نمونه از این مصالح از حدود 27 موج شکن توده سنگی احداث شده در طول حدود 1000 کیلومتر از سواحل جنوب کشور از بندر عامری تا چابهار و توجه به نتایج حاصل از بررسیهای مشاهده ای و انجام آزمایش­های مهندسی سنجش دوام، روابط تجربی از برقراری ارتباط بین پارامترهای فیزیکی، مقاومتی و دوام دارای سنگها استخراج گردیده و در نهایت معیارهای انتخاب سنگ برای سه گروه سنگ­های آهکی، آذرین و سنگ­های زیستی تخریبی (لوماشل ها) بطور مجزا پیشنهاد شده است . 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the engineering geology of rocks and presentation a criterion to used for construction of rubble mound breakwaters in southern coast of Iran.

نویسندگان [English]

  • Naser Hafezimoghaddas 1
  • M. R. Nikudel 2
  • Mahdi Talkhablou 2
  • Ali Uromeihy 2
  • Mahdi Shafiefar 3
1 Shahrod University, Department of Geology
2 Tarbiat Modarres University, Department of Geology
3 Tarbiat Modarres University, Department of civil
چکیده [English]

Rock materials are as natural materials which used in variety of coastal protection structures, especially in rubble mound breakwaters. Engineering properties of rocks, such as durability and resistance to degradation factors of the marine environments, are the important properties which the construction material of marine structures should be have. Rock durability is a function of rock properties and condition of environment in which the rock will be used. Regarding the economical importance of constructed coastal ports and facilities in coast lines of south Iran, it is necessary to evaluate the engineering properties of rocky construction materials in such structures in durability and degradation point of view. In this study, by investigating and sampling the used rock material in 27 constructed rubble mound breakwaters along the 1000km south Iran's coastlines, from Amery Port in western part to Pasabandar Port in 85km east Chabahar, and regarding the observations that collected in field visual investigations and engineering tests of durability examination, the experimental relationship between physical, mechanical and durability parameter of studied rocks have been concluded and consequently criterion to select the suitable rock of three group of rocks Limestone, Igneous rock and Bioclastic sedimentary rock (Lomashell) have been presented individually. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • engineering properties of rock
  • rubble mound breakwater
  • Durability
  • southern coasts of Iran
آقانباتی، سید علی. (1383 ) زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
جلالی، حسین. (1369) اهمیت دوام سنگ در پایداری موج شکنهای سنگریزه ای، اولین کنفرانس بین المللی بندر سازی و سازه های دریای، جلد دوم، صفحه 443-407.
خسرو تهرانی، خسرو. (1367) چینه شناسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
ناصحی، علیرضا. (1376) تعیین معیارهای مناسب برای کاربرد سنگ در احداث سازه های دریایی- جنوب شرق ایران (چابهار)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
نیکودل، محمد رضا. (1369) مطالعه معیارهای شناخت زوال پذیری سنگ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 
American Society for Testing Materials. (1996) Annual Book of ASTM Standard, vol.09.08
 and 04.02.
British standard Institution. (1989) Code of Practice for Determination of Aggregate Impact value, BS 812.
CIRIA /CUR. (2000) Manual on the Use of Rock in Coastal and Shoreline Engineering, CIRIA Special Publication 83/CUR Report 154, London.
Coastal Engineering Manual (CEM), Part VI, Chapter 4.
CUR/RWS. )1995) Manual on the use of Rock in Hydraulic Engineering , CUR/RWS Report 169. London, Gouda.
Clark A.R. ( 1988) The use of Portland Stone Rock Armour in Coastal Protection and Sea Defence Works, Quaterly Journal of Engineering Geology, London, Vol.2, 113-136
Dibb T.E., Hughes D.W., Poole A.B. (1983) The Identification of Critical Factors Affecting Rock Durability in Marine Environments, Quaterly Journal of Engineering Geology, London, Vol.15, 149-161
Fookes P.G. (1991) Geomaterials, Quaterly Journal of Engineering Geology, London, 24, 3-15
Fookes P.G., Poole A.B. (1981) Some Preliminary Considerations on the Selection & Durability of Rock & Concrete Material for Breakwaters & Coastal Protection Works, Quaterly Journal of Engineering Geology , London, 14, 97-128
ISRM (1978) Commission on Standardization of Laboratory and Field Tests. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, Vol.15.
Poole A.B., Fookes P.G., Dibb T.E., Hughes D.W. (1984) Durability of Rock in Breakwaters, Breakwaters-Design & Construction, Thomas Telford, London, 31-43.
Topal T., Acir O. (2004) Quality Assesment of Armourston for a Rubble Mound Breakwater
( Sinop, Turkey), Environmental Geology 2004, 46 pp.905-913.
Wakeling H.L. (1977) The Design of Rubble Mound Breakwater, Symp. on Design of Rubble Mound Breakwaters, British Hovercraft Corp.