بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ‌های قطعه جنوبی قطار شهری اصفهان و تحلیل سیستم نگهدارنده با توجه به ناپایداری‌های ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده

به منظور رده‌بندی مهندسی توده سنگ‌های دربرگیرنده تونل‌های قطعه جنوبی (خط 1) قطار شهری اصفهان حد فاصل ایستگاه آزادی-دانشگاه از رده‌بندی ژئومکانیکی RMR، شاخص کیفی تونل زنی در سنگ Q و شاخص مقاومت زمین شناختی GSI استفاده شد. با توجه به اینکه شایعترین ریزش در تونل‌های حفاری شده در توده‌سنگ‌های درزه‌دار و کم عمق لغزش گوه‌ها از سقف و دیواره‌ها می­باشد، لذا برای شناسایی گوه‌های ناشی از تقاطع دسته درزه‌های موجود در این محدوده از نرم افزارUnwedge  استفاده شد. پس از شناسایی گوه­های احتمالی سیستم نگهدارنده مناسب جهت پایداری آنها تخمین زده شد. تحلیل و بررسی سیستم‌های نگهدارنده نیازمند شناخت پارامتر‌های ژئومکانیکی و تغییر شکل پذیری توده‌سنگ‌های در برگیرنده است، به همین منظور با استفاده از روش GSI این پارامتر‌ها تعیین گردیده‌اند. پس از تعیین این‌پارامتر‌ها به کمک روش‌ عددی با بکارگیری نرم افزار Phase2، تونل‌های مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میزان جابجایی حداکثر در آنها تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Engineering geological investigation of rock mass in Isfahan subway route (south section) and its support system analysis

نویسندگان [English]

  • Rasoul Ajalloeian 1
  • Rasool Dadkhah 2
  • Mahmood Hashemi 1
1 Esfehan University, Department of Geology
2 M.Sc. In Engineering Geology
چکیده [English]

The present study attempts to classify rock behavior in Isfahan subway tunnel between Azadi square and University stop. The geomechanical classification (RMR), rock mass quality index (Q), and geological strength index (GSI) have been used. Since the most common damages in shallow tunnels and jointed rock mass have been observed in wedge sliding in the ceilings and walls, the Unwadge software was used for data analysis. The study also estimated the appropriate supporting systems for possible wedges. Obviously, the study and analyzing the supporting systems need enough understanding of geomechanical parameters and the deformability of the including rock mass. GSI has been used to determine such parameters. Following the establishment of such parameters, the numerical method together with Phase2 software were used to analyse the tunnels and their maximum displacement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Engineering geological investigation
  • Rock mass
  • support system
  • wedge
اجل لوئیان ر.، محمدی، د. س. (1382) رده بندی توده‌سنگ، ترجمه، انتشارات فن آوران.
دادخواه ر. (1385) ارزیابی ویژگیهای ژئومکانیکی توده سنگ‌های مسیر قطعه جنوبی مترو (صفه-آزادی) اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
سازمان قطار شهری اصفهان و حومه. (1382) گزارش زمین شناسی و ژئوتکنیک قطعه جنوبی مترو، فصل چهارم، 22 صفحه.
قارونی نیک م.، همزه ابیازنی م. (1380) نگهداری حفریات زیرزمینی در سنگ‌های سخت، ترجمه، انتشارات نص.
مدنی ح. (1379) تونلسازی(تحلیل پایداری)، جلد سوم، تالیف، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
مدنی ح. (1381) تونلسازی(طراحی و اجرای سیستم نگهدارنده)، جلد چهارم، تالیف، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
 
Bieniawski Z.T. (1989) Engineering rock mass classifications. Wiley, New York, 251 p
Barton N.R., Lien R., Lunde J. (1974) Engineering classification of rock masses for the design of tunnel support. Rock Mech, Vol. 6, No. 4, 189-239.
Hoek E. (1994) Strength of Rock and Rock Masse. News Journal of ISRM, vol. 2, No. 2, 4-16.
Cai M., Kaiser P.K., Uno H., Tasaka Y., Minami M. (2004) Estimation of rock mass deformation modulus and strength of jointed hard rock masses using the GSI system. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Vol. 41, No. 1, 3-19.