بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1   دانشجوی دورة دکترای زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار،‌ گروه زمین‌شناسی مهندسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس nikudelm@yahoo.com

3    استاد، دانشکده مهندسی آبیاری، دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از کاوشگرهای دینامیکی در ارزیابی­های زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی نسبت به روش هایی مانند گمانه زنی اقتصادی تر، سریع تر و حمل آن به نقاطی با دسترسی دشوار راحت­تر است. کاوشگر دینامیکیDCP  نوع خیلی سبک کاوشگرهای دینامیکی با عمق کاوش 1 تا 2/1 متر است و در ارزیابی CBR اساس و زیراساس راه ها به کار رفته است. در این تحقیق امکان توسعه کاربرد این کاوشگر و اثر تغییر در زاویه راس مخروط نفوذ بر نتایج آن بررسی گردیده است. بررسی  تکرارپذیری نتایج و توابع مختلف توزیع احتمال مربوطه، بر تکرارپذیر بودن نتایج حاصل از کاوشگر DCP دلالت دارد. با توجه به مقادیر ضریب تعیین  (R2) بهترین توزیع احتمال نتایج حاصله، مربوط به توزیع لوگ نرمال و بعد از آن، توزیع نرمال است. بررسی اثر تغییر در زاویه راس مخروط در آزمایش هایDCP  نشان داد که تکرارپذیرترین نتایج مربوط به مخروط با زاویه راس90 درجه  بوده و مخروط با زاویه رأس 30 درجه دارای بیشترین خطا می باشد. مخروط نفوذ استاندارد (60 درجه) نیز دارای دقت مناسبی بوده و نتایج آن قابل قبول است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the effect of DCP tip angle on its results repeatability

نویسندگان [English]

  • Seyed davood Mohammadi 1
  • Mohammadreza Nikudel 2
  • Hasan Rahimi 3
1 Ph.D student, Department of Engineering Geology, Tarbiat Modares University
2 Assistant professor, Department of Engineering Geology, Tarbiat Modares University, nikudelm@modares.ac.ir
3 Professor, Department of irrigation Engineering, Tehran university
چکیده [English]

Dynamic probing for the assessment of engineering geology and geotechnical projects is a cheaper, quicker and easier method than other methods. The Dynamic Cone Penetrometer is a light weight type of dynamic penetrometer. This device has used to determine CBR of pavement bases and sub bases up to 1 to 1.2 m depths. The aims of this study are to extend application of DCP and assessment of the tips angle effect on repeatability of DCP results. Assessment of the repeatability results and probability distribution functions show that the results are repeatable. The coefficient of determination (R2) show the best distribution functions are lognormal and then normal for the mean of results. Assessment of the effect of tip angle on repeatability is shown the tip with 90° angle is more repeatable than other tips.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Cone Penetrometer
  • probability distribution
  • Coefficient of variation
  • Cone tip angle
خداپرست، مهدی (1384) توسعه تکنیک های شناسایی خاکها با کاوشگرهای دینامیکی. رساله دکتری مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، 125 صفحه.
 اسماعیلیان، مهدی (1385)راهنمای جامع SPSS 14 " انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، 574 صفحه.
 
American Society of Testing Materials (2003) Standard Test Method for Use of the Dynamic Cone Penetrometer in Shallow Pavement Applications. ASTM D 6951-03, ASTM International, West Conshohocken, PA.
BS 5930 (1999) Code of Practice for Site Investigation.  British Standard Institution; 192 p.
Butcher, A.P.; Mcelmeel, K. and Powel, J.J.M. (1995) Dynamic probing and its use in clay soils. Proceeding of Advance in Site Investigation Practice; Thomas Telford; London; pp. 383-395.
Card¸ G.B.; Roche¸ D.P.; Herbert¸ S.M. (1990) Application of continuous dynamic probing in ground investigation. Field Testing in Engineering Geology; Geological Society Engineering Geology Special Publication No 6; pp. 129-135.
Clayton C.R.I., SimonsI, N.E. and Matthew, F.M.C. (1995) Site Investigation. 2nd edition; Blackwell Science; Inc.; 592 p.
DIN 4094 (1974) Dynamic and static penetrometers, Dimensions of apparatus and method of operation. Deutsches Institut fur Normung e. V. Berlin.
Edill, T.B., Benson, C.H. (2005) Investigation of the DCP and SSG as alternative methods to determine subgrade stability, department of civil and environmental engineering, university of Wisconsin-Madison.
Fakher A., Khodaparast M. and Jones C.J.F.P. (2006) The use of the Mackintosh Probe for site investigation in soft soils. Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, 39, 189–196.
Lee, I.K.; White W.; Ingles, O.G.; 1983.Geotechnical Engineering. Copp Clark Pitman; Inc. pp. 57-89.
Mohammadi, S.D., Nikudel, M.R., Khamehchiyan, M. (2007) The use of Dynamic Cone Penetrometer (DCP) to determine some useful relationships for sandy and clayey soils. Proceeding of first Sri Lankan Geotechnical Society (SLGS) International Conference on Soil and Rock Engineering, Colombo.
Scala, A.J. (1959) Simple Method of Flexible Pavement Design Using Cone Penetrometers, In Proceedings of 2ndAustralian – New Zealand Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, New Zealand.